Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Educació destina 75,4 milions per a les beques menjador del pròxim curs escolar

Les sol·licituds de l'ajut es presentaran als centres educatius durant el període de formalització de la matrícula, que acaba el 6 de juliol.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria de les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al pròxim curs escolar 2022-2023.

- Publicitat -

El termini per presentar les sol·licituds és fins a la finalització del període de formalització de la matrícula el pròxim 6 de juliol. El document de la convocatòria d'estes beques es pot consultar al següent enllaç: consultar ací.

Educació destinarà un total de 75.425.000 euros per a estes ajudes, fet que suposa un augment de 2 milions d'euros respecte al curs anterior, un 2,7 % més. estes ajudes permetran sufragar durant el curs 2022-2023 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de lalumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

- Publicitat -

En els darrers anys, el pressupost per a les beques de menjador ha augmentat de manera progressiva des del curs 2015-2016, en què el pressupost estava fixat en 52 milions d'euros. Des del curs 2018-2019 s'han superat a totes les convocatòries els 70 milions d'euros assignats per a estes beques.

Així, durant estes anys l'augment d'alumnat beneficiari s'ha incrementat dels 95.000 del 2015-2016 als 139.500 nens i nenes beneficiaris del curs que acaba de finalitzar. En este curs 2021-2022 s'han concedit 6.000 beques més respecte a l'exercici anterior, fet que suposa un increment del 4,5% de persones beneficiàries.

Tramitació de la beca de menjador

Per quart any, les famílies que tenen accés al 'Web Familia', i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a esta aplicació informàtica per visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, on estaran pregravades les dades que consten en poder d'esta administració. Si les famílies estan d'acord amb les dades façalitades, heu d'imprimir, signar i presentar l'esborrany al centre on estaran matriculades durant el curs 2022-2023, sense necessitat de presentar la documentació.

Tot i això, les famílies que no siguen usuàries del 'Web Familia', que van rebre la beca el curs anterior i que mantenen les mateixes condicions només han de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l'Administració, i que ho deuen sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills i filles. D'esta manera, només cal confirmar l'esborrany de sol·licitud a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria al DOGV.

L'alumnat que no va sol·licitar la beca l'any passat ha de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requereixi al centre on estarà matriculat, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins a la finalització del període de matrícula si continua al mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

alumnat beneficiari

Podrà sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat a nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o al tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen al programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys a col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establert en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda del 2021. Així mateix, es fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible per càpita, que va des dels 20 punts per a una renda per càpita d'un màxim de 393 euros fins a 1 punt per a una renda per càpita de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de lalumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres singulars de compensació de dificultats (1 punt); per la situació de desocupació del pare o mare o tutors (1 punt); per tindre la condició de persona refugiada (1 punt); per ser fill o filla de família monoparental o família nombrosa de qualsevol categoria (1 punt); per diversitat funcional d'algun membre de la família igual o superior al 33% (1 punt); perquè el pare, mare o tutors té o tenen la condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa (1 punt), i per ser orfe absolut (2 punts).

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l'alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en cas que cursi Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros, en el cas dalumnat dEducació Especial, i fins a 12,25 euros, per a escolaritzats a escoles llar.

beneficiaris directes

Es considerarà beneficiari directe de lajuda i, per tant, rebrà limport màxim lalumnat de la renda valenciana dinclusió, així com lalumnat de segon cicle dEducació Infantil i el dEducació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja estat escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència perquè no hi haja oferta educativa.

També ho serà lalumnat escolaritzat en centres específics dEducació Especial o en aules específiques dEducació Especial, en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com els que es troben en situació d'acolliment familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Tota la informació sobri les beques de menjador està disponible a l'espai web: consultar ací