Notícies d'Alacant i província

dimarts, 16 abril 2024

Publicació d'Edicte 74/2024-C del Jutjat Mercantil Nº2 d'Alacant

JUTJAT DEL MERCANTIL Nº2 D'ALACANT

Carrer Pardo Gimeno,43

TELÈFONS PER NEGOCIAT -LLETRA INDICADA DESPRÉS DE NUMERO DE PROCEDIMENT

966 902 752-D966 902 753-MJ966 902 663-T966 902 664-R966 902 665-K
966 902 666-C966 902 667-P966 902 668-I966 902 565-E 

FAX: 966 902 755 (965-93.61.67)

N.I.G.: 03014-66-1-2024-0000187

Jurisdicció voluntària. General [V00] – 000076/2024-C

Demandant: ALBERTO GIL MARTINEZ

Procurador: ROURES-MUSSO PASCUAL, JOSE MARTIN

EDICTE

DONYA CARMEN CASTELL ALIAGA, Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat Mercantil núm. 2 d'Alacant, pel present

FAIG SABER:

Que en este Jutjat es tramita expedient de jurisdicció voluntària, sobri pèrdua de lletres de canvi instat pel procurador ROURES-MUSSO PASCUAL, JOSE MARTIN, a nom i representació de ALBERTO GIL MARTINEZ qui va formular demanda d'extraviament de canvials, en què figura com a lliurat la mercantil EMAFERIN, SL, amb CIF B54444377 i com a lliurat la mercantil ARSANFE EMPRESA CONSTRUCTORA amb CIF B01870559 que s'indiquen:

  1. Lletra de Canvi Número 2122901074, amb data de lliurament a 18 de gener de 2022, i data de venciment a 20 d'abril de 2022, per import de 10.924, 64 euros.
  2. Lletra de Canvi Número 2122901075, amb data de lliurament a 18 de gener de 2022 i data de venciment a 20 d'abril de 2022, per import de 10.500 euros.
  3. Lletra de Canvi Número 2122901076, amb data de lliurament a 18 de gener de 2022 i data de venciment a 20 d'abril de 2022, per import de 10.500 euros.

Es convoca pel present a tots els interessats a una compareixença que se celebrarà el pròxim 17/05/2024 a les 10.00 hores a la Sala de Vistes núm. 9 d'esta Seu, tot això de conformitat amb el que preveuen els articles 17, 18 i 132 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària.

Els interessats podran formular oposició en el termini de cinc dies següents a la seua citació –siga personal o mitjançant la publicació d'edictes–, i no es farà contenciós l'expedient, ni impedirà que continuï la tramitació fins que siga resolt, llevat que la llei expressament ho prevegi. De l'escrit d'oposició es traslladarà a la part sol·licitant immediatament.

A Alacant, a vint-i-huit de febrer de dos mil vint-i-quatre.

LA LLETRADA DE L'ADMÓ DE JUSTÍCIA