Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 desembre 2023

Declaren zona catastròfica i aproven ajudes per als afectats per les DANA de setembre

estes i altres pluges torrencials registrades este mes han provocat danys a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia

El Consell de Ministres ha acordat este dilluns declarar zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ZAEPC) 28 comarques danyades per diferents fenòmens meteorològics adversos i incendis forestals registrats a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia durant este mes de setembre.

Entre estes emergències destaca la depressió aïllada en nivells alts (DANA) que va provocar precipitacions persistents, generalitzades i en alguns punts d'extremada força des de la matinada del dia 2 de setembre, que van causar la mort de huit persones i nombroses incidències a pràcticament totes les províncies de les comunitats autònomes afectades.

Les pluges torrencials van produir a més inundacions a carrers, baixos, garatges i carreteres, despreniments, talls puntuals d'electricitat i problemes de circulació de trens, així com nombrosos danys en infraestructures i en béns públics i privats, cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.

La decisió del Consell de Ministres obri la via perquè els afectats per estes emergències puguen sol·licitar les ajudes previstes per pal·liar danys personals; danys materials en habitatge i estris i en establiments industrials, mercantils i d'altres serveis; així com les que corresponen corporacions locals els territoris de les quals es van veure afectats per les pluges.

estes ajudes es concedeixen amb suport al principi de solidaritat interterritorial i de manera subsidiària, per complementar les actuacions que, en exercici de les seues competències, tenen encomanades de les comunitats autònomes.

AJUDES DIRECTES

Les mesures de recuperació previstes en este acord, previstes al Reial Decret 307/2005, de 18 de març, i l'execució de les quals correspon al Ministeri de l'Interior, són les següents:

• Ajuts per mort o per incapacitat absoluta i permanent: 18.000 euros.

• Ajuts per destrucció o danys en estris de primera necessitat: el cost amb un límit de 2.580 euros.

• Ajuts per destrucció total de l'habitatge habitual: el cost dels danys, amb un màxim de 15.120 euros.

• Ajuts per danys a l'estructura de l'habitatge habitual: el 50% dels danys, amb un màxim de 10.320 euros.

• Ajuts per altres danys a l'habitatge habitual: el 50% dels danys, amb un màxim de 5.160 euros.

• Ajuts per danys a elements comuns d'una comunitat de propietaris: el 50% dels danys, amb un màxim de 9.224 euros.

• Ajuts a persones físiques o jurídiques que haguessin dut a terme prestacions personals i de béns: l'import total de les despeses.

• Ajuts als titulars d'establiments industrials, mercantils i de serveis, inclosos els agraris, maritimopesquers i turístics: fins a 9.224 euros.

• Ajuts a corporacions locals per despeses derivades d'actuacions inajornables: entre el 50% i el 100%, segons els casos.

• L'acord també preveu la possibilitat que s'aprovi una exempció de les taxes de l'Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit per a duplicats de permisos de circulació o conducció, així com de baixes de vehicles sinistrats.

ALTRES MESURES

beneficis fiscals: el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública concretarà l'exempció a la quota de l'Impost sobri Béns Immobles i la reducció a la quota de l'Impost sobri Activitats Econòmiques que corresponen als receptors d'estes ajudes, que com és habitual estaran exemptes de l'Impost sobri la Renda de les Persones Físiques les ajudes per danys personals.

Mesures laborals i de Seguretat Social: els ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions podran desenvolupar mesures laborals i de Seguretat Social com a bonificacions i exempcions de quotes de Seguretat Social.

Ajuts a les corporacions locals: el Ministeri de Política Territorial concedirà ajuts, per un import de fins al 50%, als projectes que executin les entitats locals per reparar infraestructures, instal·lacions i equipaments municipals.

Danys en infraestructures públiques i domini públic: els restants ministeris, en l'àmbit de les seues competències, podran declarar zona d'actuació especial, així com l'emergència de les obris, per reparar els danys causats a infraestructures de titularitat pública o al domini públic.

• És important assenyalar que les ajudes per danys a explotacions agràries no estan recollides en este acord, ja que estan coberts per un sistema propi d'assegurament, com és el Sistema d'Assegurances Agràries Combinat, que s'ha anat ampliant progressivament, per cobrir, fins i tot, infraestructures, i que permet atendre les necessitats del sector agrari davant este tipus de catàstrofes naturals. El que sí que preveu l'acord és la disminució dels mòduls d'IRPF per als afectats per este tipus de danys.