¡Contradiccions, no! La Llei no es pot "vorejar"

L'Article d'Opinió de Mariola Rocamora Gisbert tracta sobre la Policia Local de Orihuela

601
llei Diario de Alicante
Josep Manel Sánchez

Vagi per endavant el meu absolut respecte a l'exercici de la acció sindical dels sindicats de la Policia Local, però considero necessari matisar i analitzar amb certes puntualitzacions alguns dels punts dels temes que han plantejat i que apareixen en els mitjans de comunicació estes dies. Cal recordar que quan este equip de govern va arribar a l'Ajuntament el juny de 2015 estaven pendents d'abonament dels serveis extraordinaris de diversos anys de totes les àrees municipals.

Si ens centrem en la policia local, els endarreriments pendents de pagament en hores extraordinàries i es van abonar fent un esforç important durant els mesos següents. Qüestió que a dia d'hui s'està totalment a l'corrent de l'pagament dels serveis prestats. Durant l'any 2017 ia proposta sindical, es va elaborar una borsa de serveis de reforç que substituiria als serveis extraordinaris, abonant-se per cada servei de 6 hores la quantitat de 207 euros, a la qual els policies s'adscriurien de forma voluntària durant una anualitat. Esta proposta va ser elaborada pel Departament de Recursos Humans, aprovada en Mesa de Negociació i en Junta de Govern Local, entrant en vigor al gener de 2018 amb un import de 135.000 euros per a esta anualitat. Estes serveis s'abonen a mes vençut, una gestió més que garanteix l'eficàcia de l'acord i de el servei.

De les manifestacions realitzades pels sindicats es percep que els agents abandonen esta borsa, tot i saber que en el municipi és fonamental per desenvolupar i cobrir les diferents activitats esportives, lúdiques, culturals, socials i festeres que se celebren pràcticament durant tot l'any al nostre municipi. Esta borsa neix davant la necessitat de realitzar un control tant organitzatiu com econòmic dels serveis extraordinaris que es realitzen a la Policia Local, i que estes serveis cobreixin les necessitats de reforç que s'estimen per garantir la seguretat dels nombrosos actes que es desenvolupa tant des de l'Ajuntament com pels diferents col·lectius, institucions i organitzacions i que es realitzen en el terme municipal de Orihuela.

Per tant, no es pot arribar a pensar que la finalitat de la mateixa és "façalitar als polítics la cobertura dels seus esdeveniments", sinó per complir de forma més eficaç la garantia de seguretat i ordre que exigeix ​​una pacífica convivència per a tots els ciutadans de Orihuela, Sent uns dels objectius fonamentals de la Policia Local, com la policia de major proximitat amb la ciutadania.

A més, al·ludeixen a la creació de 10 places d'agents de mobilitat, d'esta manera el detonant de estes mesures, però, no creen vostès que este tema és d'ahir. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, En el seu Art. 53.3, autoritza al fet que en els municipis de gran població s'atribueixi a funcionaris municipals no integrats en la Policia Local les funcions d'ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.

Durant l'any 2016 es va produir la conversió de 10 de les 35 places vacants d'agents de la Policia Local en places per a agents de mobilitat, circumstància que va ser portada a Taula General de Negociació. Esta transformació es va incloure en l'Oferta Pública d'Ocupació de 2017, i un cop aprovada, i superats tots els tràmits, es va posar en marxa l'elaboració de la normativa d'organització i regulació de el cos de Agents de Mobilitat i la posterior aprovació de les bases per a la cobertura d'estes places en Taula General de Negociació el dia 7 de març de 2017. En l'actualitat, a priori, són 4 les places aprovades en l'oferta d'ocupació pública, les que surten en fase d'oposició.

Estes agents si bé "no són cossos ni forces de seguretat, són autoritat en matèria de trànsit (auxiliar de Policia Local), en coordinació amb Protecció Civil i Policia Local. Cal dir que el cos d'Agents de Mobilitat existeix en moltes ciutats i en totes elles amb un excel·lent resultat. Això suposa que els policies locals se'ls pot assignar altres tasques. Un altre dels temes que els sindicats demanen és la recuperació d'una productivitat que anteriorment cobraven. Ja en l'anterior legislatura, l'equip de govern va eliminar una quantitat mensual que cobrava la policia en concepte de productivitat, decisió avalada per les objeccions d'intervenció. Els afectats van acudir als a el Jutjat dels Contenciós Administratiu nº 1 d'Elx per reclamar la seua restitució sent mitjançant Sentència (procediment abreujat 711/2016) favorable a l'Ajuntament, és a dir, ratificant la seua irregularitat.

Igualment demanen la reclamació de l'abonament de les sumes generades en concepte de dietes i quilometratge durant l'oratge en què els policies es troben realitzant els cursos de formació com a funcionaris en pràctiques, en l'IVASPE. Quantitats reclamades judicialment pels policies que també han estat les resolució és favorables a l'Ajuntament en diverses sentències de l'Jutjat del Contenciós Administratiu nº 1 d'Elx, en este mateix. Els tribunals dicten sentències, i que són d'obligat compliment, per a les parts, -així és l'Estat de Dret-. Queda clar que la demanda sindical pretén aconseguir per la força el que li deneguen els Tribunals.

Cosa curiosa i crida especialment l'atenció el posicionament sindical respecte les contractacions de reforç per a l'època estival que es produeixen cada any. En esta ocasió per 2018, la Direcció de Policia Local ha sol·licitat a RRHH la contractació de personal de reforç (9 interins) que es troben en tràmit. Doncs bé, els sindicats plantegen substituir estiguas contractacions per l'augment de les hores extraordinàries a repartir entre el personal. Esta opció és inassumible per part de l'Ajuntament, ja que la nostra responsabilitat és no només la recerca de l'eficàcia de la gestió econòmica (hem de recordar que els serveis extraordinaris tenen més cost que les hores ordinàries), sinó perquè davant d'una necessitat d'esta naturalesa apostem per la contractació abans de fer ús d'una opció extraordinària i puntual com són els serveis extraordinaris que tenen altre fi i un altre cost.

Des d'esta Regidoria de Seguretat Ciutadana en diverses reunions se li ha sol·licitat als sindicats que presentessin un esborrany de reglament per als agents en segona activitat, sense que fins a la data s'haja rebut proposta d'esborrany algun, i es continua a l'espera com es ha manifestat recentment. A la Policia Local ha un Consell de Policia on es tracta tots els temes relacionats amb el cos i les necessitats, on els sindicats estan representats. Des del grup de govern s'està treballant en els pressupostos i aposta per la consolidació dels llocs de treball mitjançant els procediment de concurs - oposició i oposicions.

Així mateix, és convenient recordar les inversions que s'han realitzat a l'Àrea de Policia durant esta legislatura: 265.000 euros aproximadament en vestuari, dels quals encara hi ha disponibilitat pressupostària de 50.000 euros per al que queda de l'exercici 2018; renovació flota vehicles consistent en dos vehicles en propietat, huit vehicles en modalitat rènting i un furgó per a atestats; walkies, en sistema de rènting; armes com pistoles i pistoles de descàrrega elèctrica; tablets i prismàtics. A més, entre les inversions previstes destaquen també entre altres, fundes d'armes i pistoles de descàrrega elèctrica, lector de matrícules, etilòmetre, caixa de cobrament automàtic, tanques de plàstic i parc d'educació viària.

Entenem que tot és millorable i que hem d'invertir més en seguretat i instal·lacions d'acord amb els temps actuals i invertir en tecnologia punta per tal de donar el millor servei i protecció a l'ciutadà. Tots sabem que els recursos són limitats però també cal reconèixer que l'esforç que s'està realitzant per l'actual equip de govern és excepcional amb relació a l'anterior equip i els fets hi són per demostrar-ho. És legítim que es demanin necessitats, però igualment cal que es faça de d'acord amb les dotacions pressupostàries que actualment té la regidoria i que no para de demanar i de preocupar-se per totes les necessitats de la Policia Local de Orihuela.