Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 març 2023

El Consell aprova el projecte de Llei de Protecció Lumínica per reduir la contaminació

El document recull la necessitat de racionalitzar lús de la il·luminació i optimitzar el consum energètic.

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de Llei de Protecció Lumínica del Medi Nocturn, que regularà les instal·lacions, els dispositius i els elements d'enllumenat amb incidència en el medi nocturn per prevenir la contaminació associada a les fonts d'il·luminació i fomentar l'eficiència energètica al territori de la Comunitat Valenciana.

- Publicitat -

El text, impulsat per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, va ser validat pel Ple del Consell el 23 de setembre de 2022 i remés al Consell Jurídic Consultiu (CJC), les consideracions del qual s'han incorporat, introduint-hi la perspectiva de gènere.

Un cop aprovat pel Ple del Consell, serà remés a les Corts per al seu debat i votació.

- Publicitat -

Entre els seus objectius generals hi ha la lluita contra el canvi climàtic, reduir el consum i millorar l'eficiència d'energia, protegir les condicions naturals dels ecosistemes i millorar les condicions de salut de les persones.

En este sentit, la nova normativa persegueix protegir al màxim possible les condicions naturals dels espais durant les hores nocturnes en benefici de les persones, la fauna, la flora i els ecosistemes en general.

Així la regulació planteja reduir la intrusió lumínica, principalment en entorns naturals, i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la promoció de l'eficiència i l'estalvi energètic dels sistemes d'il·luminació.

El projecte de llei especifica les condicions que han de complir les noves instal·lacions d'enllumenat per millorar la preservació del medi ambient mitjançant un ús eficient i racional de la il·luminació. A més, té en compte la perspectiva de gènere.

actuacions

Entre les actuacions destaca la zonificació en quatre àrees, a través d'un mapa coordinat amb els ajuntaments, en funció del grau de vulnerabilitat a la contaminació lumínica, d'acord amb la tipologia del territori, l'ús del sòl i el valor paisatgístic i/o astronòmic, entre altres condicions. Per a cadascuna destes zones es determinarà quines són les especificacions tècniques permeses (intensitat, temperatura, etc).

En el seu articulat, el projecte de llei inclou unes disposicions tècniques de l'enllumenat relatives a les característiques i condicions que han de complir les instal·lacions i els elements d'il·luminació. La Generalitat col·laborarà amb els municipis per garantir l'adaptació a les prescripcions d'esta llei i promourà accions conjuntes a favor del estalvi energètic.

Així mateix, promourà campanyes d'educació ambiental i publicarà un informe de seguiment sobre la contaminació lumínica i l'eficiència energètica a la Comunitat Valenciana, fent especial èmfasi en els seus efectes sobre els parcs naturals.

Respecte de la perspectiva de gènere, a més de contemplar-la al seu articulat, el Mapa de Protecció contra la Contaminació Lumínica de la Comunitat Valenciana i els Plans Municipals d'Enllumenat Exterior hauran d'incloure específicament la perspectiva de gènere en els seus dissenys.

És la primera llei autonòmica en esta matèria i s'alinea amb les obligacions europees i internacionals en matèria de contaminació lumínica.