Notícies d'Alacant i província

dijous, 22 febrer 2024

El Consell destina 44,2 milions en ajudes per al copagament farmacèutic el 2024

En són beneficiàries les persones aturades, pensionistes, persones amb diversitat funcional, menors d'edat i les famílies monoparentals

El Consell ha aprovat el decret que regula les bases i la convocatòria dajuts destinats a façalitar ladherència als tractaments mèdics prescrits per personal del sistema sanitari públic, que estiguen subjectes a finançament públic, amb lobjectiu de compensar la despesa farmacèutica de determinats col·lectius de persones, corresponents a lexercici 2024.

En este sentit, en els pressupostos de l'any 2024, s'hi destinaran 44.273.350 euros a ajudes a pensionistes de rendes baixes, persones amb diversitat funcional, menors de 18 anys amb renda baixa o no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, persones en situació de desocupació i el col·lectiu de famílies monoparentals.

D'esta manera, els pressupostos del 2024 preveuen una partida de 21.216.780 euros per compensar despeses relacionades amb l'adquisició de medicaments del col·lectiu de persones pensionistes amb nivells de renda inferiors a 18.000 euros i els beneficiaris.

Les ajudes també van dirigides a persones amb diversitat funcional, menors de 18 anys amb diversitat funcional diagnosticada amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i més grans de 18 anys diagnosticats amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Per a este col·lectiu, es destinen el 2024 un total de 5.838.700 euros.

A més, es concedeix este ajut directe al col·lectiu de persones menors d'edat amb rendes baixes, el titular de les quals de la targeta a què estan adscrites tingui un nivell de renda inferior a 18.000 euros anuals. Així mateix, s'hi inclouen persones menors d'edat no registrades ni autoritzades a residir a Espanya i beneficiàries d'assistència sanitària en situacions especials. Per a l'any que ve, està prevista una partida de 5.587.990 euros en ajudes directes a este col·lectiu.

També es concedeix ajut al copagament farmacèutic al grup de persones en condició de desocupació. En este cas, el 2024 es destinaran 11.614.880 euros.

Famílies monoparentals

Així mateix, el Consell ha aprovat el decret pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes al col·lectiu de famílies monoparentals, destinades igualment a compensar la despesa farmacèutica dels tractaments mèdics prescrits per personal del sistema sanitari públic, que estiguen subjectes a finançament públic

A este col·lectiu es destinarà durant el 2024 un import de 15.000 euros en ajudes a copagament farmacèutic. Podran beneficiar-se desta subvenció les famílies monoparentals residents a la Comunitat Valenciana i amb un nivell dingressos inferior a 18.000 euros.

Les ajudes a estes col·lectius es gestionen gràcies als convenis de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Sanitat, i els Col·legis Oficials de Farmacèutics d'Alacant, Castelló i València.

Durant este any, un total de 1.053.762 persones han rebut esta subvenció fins al mes de novembre de 2023. Per col·lectius, se n'han beneficiat 371.590 pensionistes, 114.361 persones amb diversitat funcional, 303.648 menors i 263.970 persones aturades i 193 persones monoparentals.