Notícies d'Alacant i província

diumenge, 14 abril 2024

S'obri el termini per demanar el xec de 200 euros per a famílies vulnerables

Les famílies vulnerables podran demanar l'ajuda de 200 euros des d'hui 15 de febrer fins al pròxim 31 de març.

El Consell de Ministres va aprovar el 27 de desembre passat noves mesures per intentar pal·liar les conseqüències que la guerra d'Ucraïna està tenint a l'economia espanyola i protegir tots els ciutadans, especialment els més vulnerables.

Entre estes mesures figura l'abonament extraordinari de 200 euros destinat a donar suport a les rendes de les famílies de classe mitjana en un context d'inflació. Amb este ajut que, segons l'Executiu, arribarà a 4,2 milions de llars, es reduiran les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estan cobertes per altres prestacions socials.

Què és lajuda de 200 euros?

És una ajuda que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell dingressos i patrimoni, que durant el 2022 haguessin estat assalariats, autònoms, o beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.

Qui pot demanar ajut de 200 euros?

Poden demanar esta ajuda aquelles persones que, el 2022:

· Tingueu residència habitual a Espanya, en els termes previstos a l'article 9 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobri la renda de les persones físiques, (estar més de 183 dies o nucli principal de l'activitat en territori espanyol).

· hagueren realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguen donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. O haurien estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.

· No superin 27.000 euros íntegres de rendes (és a dir, l'import brut sense descomptar despeses ni retencions) i 75.000 euros de patrimoni el 31 de desembre de 2022 (descomptant l'habitatge habitual).

Qui està exclòs de lajuda?

No tenen dret a l'ajuda els qui, a 31 de desembre de 2022:

· Perceben l'Ingrés Mínim Vital.

· Perceben una pensió abonada pel Règim General o els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat, així com els que percebin prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA.

Podeu demanar l'ajuda un jove que visqui amb els pares?

Sí. En el cas de conviure al domicili familiar, es fa servir com a barem el còmput conjunt d'ingressos (la suma de les rendes de tots els convivents) i esta suma no ha de superar els 27.000 euros anuals.

Si una persona que viu amb els pares té un salari de 18.000 euros a l'any tindria dret a cobrar el xec de 200 euros, però si al domicili un dels progenitors cobra un salari de 20.000 euros a l'any, la suma dels dos ( 38.000 euros) superaria el límit per accedir a este ajut.

Però si, per contra, la suma de tots els ingressos no supera els 27.000 euros, tots els membres de la unitat familiar poden demanar l'ajuda, segons informen des de TaxDown.

Quin termini hi ha per sol·licitar lajuda de 200 euros?

Este ajut es pot sol·licitar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2023.

Com es pot sol·licitar l'ajut?

L'ajuda se sol·licitarà a través del formulari electrònic disponible a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC61.shtml

Per a la presentació de la sol·licitud cal disposar de Cl@ve, certificat electrònic o DNI-e. També podeu presentar el formulari, un tercer per apoderament o col·laboració social.

La Seguretat Social i altres organismes públics remetran a la AEAT la informació necessària per verificar el compliment dels requisits necessaris per sol·licitar lajuda.

Tot i així, l'Agència Tributària pot requerir en qualsevol moment documentació justificativa als sol·licitants si així ho consideressin necessari.

Com es paga lajuda de 200 euros?

L'ajut s'abonarà mitjançant transferència bancària.

Per este motiu, cal indicar un compte bancari titularitat del sol·licitant per poder efectuar el pagament de lajuda. Transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud es pot entendre desestimada.

Quin és el termini que hi ha Hisenda per pagar l'ajuda?

El termini per ingressar lajuda és de 3 mesos comptats a partir de la data de finalització del termini per presentar el formulari. Per tant, sent l'últim dia de termini per sol·licitar l'ajut el 31 de març del 2023, el termini perquè siga ingressat serà el 30 de juny del 2023.

Si no es rep el pagament de lajuda, es pot reclamar?

Si el sol·licitant està en desacord amb la resolució podrà interposar:

Recurs de reposició, en el termini dun mes i amb caràcter potestatiu, davant loficina de la qual prové lacte administratiu a recórrer.

Reclamació Economicoadministrativa, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.

Cal declarar el xec de 200 euros a la renda?

Sí, segons informen des de TaxDown. Encara que esta informació no està disponible hui a la web de l'Agència Tributària, este xec tributa com a guany patrimonial a l'Impost sobri la Renda (IRPF), per la qual cosa caldrà incloure'l a la declaració de la Renda del pròxim any, el 2024, ja que es concedirà este any i no està exempt dimpostos.