Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

El Consell aprova la cessió de les propietats d‟IFA al‟empresa pública valenciana Fira Alacant

S'espera que la nova mercantil puga estar operativa amb caràcter general el pròxim dia 1 d'abril.

El Ple del Consell ha aprovat la cessió dels actius i passius de la Institució Firal Alacantina (IFA) a Fira Alacant, la nova societat que s?encarrega de la gestió del recinte.

L'objectiu d'esta cessió és poder garantir al màxim la transició, de manera que la nova mercantil puga estar operativa amb caràcter general el pròxim dia 1 d'abril, encara que amb efectes de l'1 de gener del 2023.

El 17 de gener passat, el patronat d'IFA va celebrar la seua darrera reunió. Va ser la darrera activitat abans de la dissolució d'este organisme, que fins ara havia estat gestionant la fira de mostres d'Alacant.

Poc abans de la reunió havia aprovat els darrers comptes, el balanç de l'any 2022, en què va aconseguir un superàvit de 32.000 euros, després que la Generalitat assumís tot el deute a canvi de quedar-se amb la titularitat dels pavellons i dels terrenys destinats a la futura ampliació del recinte.

La finalitat del Govern valencià ha estat assegurar la supervivència de la fera i expandir-ne l'activitat mitjançant la signatura de convenis amb altres operadors que permetin portar nous certàmens des de l'estranger. El procés de transformació passa per la cessió dels actius i passius d‟IFA a Fira Alacant.

Convé recordar que en el Decret llei 19/2021, el Consell va autoritzar de creació de la Societat Valenciana Fira Alacant, Societat Anònima, i la Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima.

En este decret estava prevista la dissolució sense liquidació de les entitats firals actuals que, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, han realitzat fins ara les activitats esmentades i perquè això es puga dur a terme, la disposició addicional primera de la norma legal esmentada , preveu, amb caràcter singular, el procediment de cessió global d'actius i passius de les institucions firals actuals a favor de les noves societats mercantils de la Generalitat.

El Ple del Consell ha autoritzat, a més, Rafael Climent González, conseller dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en la seua condició de president del Consell dAdministració de la mercantil, per a traslladar estes acords com a decisions de soci únic al llibre d'actes de la Societat Valenciana Fira Alacant, SA

Així mateix, s'ha autoritzat Rafael Climent González, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en la condició de president del Consell d'Administració de la mercantil; a Maria Beatriz Serrano Cecilia, secretària del mateix, ia Ignasi Costa Pina, sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i Conseller Delegat, solidàriament i indistintament, per realitzar els actes necessaris d'atorgament d'escriptura pública del contingut del present acord, si fos necessari, i la seua inscripció als Registres Públics, per a l'eficàcia de la cessió global i cancel·lació dels assentaments registrals de l'entitat cedent, quan siga procedent, realitzant les manifestacions que siguen necessàries a este fi.