Notícies d'Alacant i província

dissabte, 9 desembre 2023

El CES CV aprova per unanimitat l'avantprojecte de llei que modifica l'impost de successions i donacions

El Comitè destaca el consens assolit pels grups que formen part de la institució.

El ple del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV) va aprovar per unanimitat el dictamen a l'avantprojecte de Llei de la Generalitat, de modificació de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost de la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, pel que fa a l'impost de successions i donacions.

El dictamen aprovat, que va ser el proposat per la Comissió que aborda els treballs del Panorama Econòmic Regional, consta de set observacions generals formulades després de l'estudi del text que recull les modificacions efectuades als articles 1 i 2 en què es regulen les reduccions per al càlcul de la base liquidable de l'impost sobri successions i donacions “inter vivos”, eliminant, en el primer, el requisit d'excloure'n els subjectes passius amb un patrimoni superior a 600.000 euros i en el segon establint una bonificació del 99% sobri la part de la quota tributària del dit impost.

Pel que fa a les observacions, el CES CV constata que la modificació plantejada segueix la línia adoptada per altres comunitats autònomes. Afegeix que a les seues memòries socioeconòmiques anuals ha constatat que “hi ha una insuficiència global de recursos per cobrir les despeses de les comunitats autònomes, amb les conseqüències que això té, sobritot, en la provisió dels serveis públics fonamentals”. En este sentit, afegeix, el Comitè considera que “l'aprovació de la norma suposarà un minvament d'ingressos de la Comunitat Valenciana”.

La tercera de les observacions recull que a la memòria econòmica inclosa a l'expedient que acompanya l'Avantprojecte de Llei "es xifra en 231,53 milions d'euros l'impacte econòmic de la reforma" pel que "atenent les dades d'execució pressupostària, la recaptació global de l'impost ha estat substancialment superior en els dos últims anys, per la qual cosa el CES-CV emplaça la revisió”.

Recomana que “donada la insuficiència de les dades en qüestions tan rellevants per al Comitè com la renúncia d'herències o el manteniment de l'activitat productiva i la seua repercussió en l'ocupació, s'adoptin totes les mesures que siguen possibles per recopilar dades desagregades per a l'anàlisi necessària. previ a l'adopció de modificacions normatives en matèria fiscal”. I aconsella que en este tipus de modificacions "s'analitzi l'impacte fiscal total sobri la ciutadania, les persones treballadores i el teixit empresarial, així com comparativa respecte al que estes col·lectius aporten a altres enclavaments territorials".

Al dictamen es constaten les "importants discrepàncies" entre la norma estatal de l'impost de successions i donacions i la de les comunitats autònomes, per la qual cosa recomana que "les modificacions normatives d'àmbit fiscal incloguin en els seus objectius la reducció progressiva d'estes discrepàncies”.

El Comitè considera que “s'haurien d'atendre amb una sensibilitat especial les necessitats que presenten les zones en risc de despoblació i contemplar incentius fiscals en tot tipus d'impostos per a les persones i les empreses d'estes zones, sens perjudici dels beneficis fiscals que s'apliquen a actualitat”. Així mateix, estima que cal considerar l'important paper de les petites i mitjanes empreses i persones treballadores autònomes i adoptar, al seu moment, les mesures fiscals necessàries per façalitar la successió a l'empresa familiar.