fbpx

Notícies d'Alacant i província

dissabte, 20 agost 2022

La Diputació concedeix al Campello 144.000 euros en ajudes directes a empreses

La Diputació concedeix al Campello 144.000 euros en ajudes directes a empreses afectades per la crisi, que es poden sol·licitar fins al 16 d'agost.

La Diputació Provincial d'Alacant ha destinat un total de 144.129,28 euros en ajudes directes amb destinació a minimitzar l'impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del Campello, que hajan reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vagi a sol·licitar l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en al menys el 25% respecte de la mitjana mensual facturat en 2019.

- Publicitat -

S'estableixen els següents conceptes subvencionables: la quota d'autònoms, el lloguer mensual de el local de negoci, ha de figurar com a arrendatari la persona física / jurídica sol·licitant de les ajudes, les despeses de consultoria i assessoria, les despeses de contractes de subministrament d'energia i aigua de el local de negoci, els despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l'activitat, les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat de el local de negoci, i les despeses de contractes de manteniment d'equips afectes a l'activitat.

També entren com a subvencionables les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de local de negoci, les primes d'assegurances de el local de negoci i / o de el vehicle comercial afecte a l'activitat empresarial, havent de figurar com a titular la persona física / jurídica sol·licitant de l'ajut , el lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat, i les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de vehicles afectes 100% a l'activitat ha de figurar com a titular de l'préstec la persona física / jurídica sol·licitant de l'ajut.

- Publicitat -

Tots estes conceptes subvencionables es justificaran mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent amb la documentació acreditativa de l'pagament. La quantia de les ajudes a atorgar als beneficiaris serà de 1.000 euros per sol·licitant i fins a un màxim de 3.000 euros.

La participació en estes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals i concedits per a la mateixa finalitat prevista. Esta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import dels ajuts, aïlladament o en el seu conjunt no superi el cost de l'activitat subvencionada.

La participació en les presents ajudes requereix la presentació de el model normalitzat d'instància en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de demà, 27 de juliol, un cop publicades hui les bases en el Butlletí Oficial de la Província. El model de sol·licitud normalitzat per a l'obtenció de les subvencions regulades estarà disponible al web municipal de l'Ajuntament del Campello.

L'encarregada de tramitar tota la documentació és la regidoria de Foment Econòmic i Comerç de l' Ajuntament del Campello que dirigeix ​​Maricarmen Alemañ (PP), que comprovarà que s'ha presentat la documentació en termini i forma i realitzarà d'ofici quantes actuacions es considerin necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades.

ValenciàEspañol