Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 novembre 2023

Benidorm proposa resoldre el contracte de la zona blava i la grua per incompliments de l'empresa

L'Ajuntament deixa sense efecte l'expedient sancionador i inicia esta nova via per desvincular-se de la concessionària.

L'Ajuntament de Benidorm portarà al ple de dilluns que ve la proposta del regidor de Mobilitat per incoar l'expedient de resolució contractual amb l'empresa concessionària del servei públic de la zona blava i la grua municipal com a conseqüència dels incompliments detectats i reflectits en informes tècnics, diversos dels quals afecten condicions essencials del contracte.

La proposta del regidor Francis Muñoz comporta deixar sense efecte l'expedient sancionador iniciat després de l'acord plenari del mes d'abril passat i iniciar la incoació de l'expedient de resolució contractual esmentat. També es proposa resoldre el contracte i, per tant, deixar sense efecte la relació contractual administrativa de la mercantil adjudicatària -l'UTE Autobusos Platja de Sant Joan i SICE- amb l'Ajuntament de Benidorm. Esta resolució comportaria la pèrdua de la fiança de l'empresa.

Això no obstant, la proposta inclou atorgar un tràmit d'audiència perquè la concessionària al·legui i presenti els documents que considerin en el termini de deu dies. En cas que l'adjudicatària s'oposi a la resolució del contracte, l'expedient i les al·legacions es remetran al Consell Jurídic Consultiu perquè emeti el dictamen corresponent. En este cas se suspendria el còmput del termini per resoldre el procediment fins a la recepció del dictamen esmentat.

La proposta que Muñoz portarà al ple també proposa declarar “l'incompliment reiterat” del contractista de les obligacions contretes al contracte, així com requerir-li “perquè cessi en la comissió de les infraccions detectades en el termini màxim de cinc dies” i que reintegri “les taxes per estacionament indegudament meritades als usuaris de la zona ORA”.

La proposta està basada en linforme realitzat pel tècnic de lAdministració general de lAjuntament, instructor de lexpedient. En este informe s'al·ludix a un altre realitzat per la direcció facultativa el passat mes de febrer en què ja es proposava “la resolució del contracte per la comissió d'infraccions qualificades de molt greus” i el requeriment a la concessionària “perquè en el termini de cinc dies procedeixi a cessar en la comissió de les infraccions detectades així com al reintegrament de les quantitats cobrades indegudament als usuaris del servei”.

El tècnic municipal recordava al seu informe que la mercantil va formular al·legacions el maig i el juny passats i que finalitzat el tràmit d'audiència la direcció facultativa va emetre un nou informe el 14 de setembre desestimant les al·legacions esmentades i assenyalant “que els incompliments es continuen produint actualment”.

En este mateix informe s'estableix una relació dels incompliments indicats per la direcció facultativa, set en total, que són els següents: Cobrar més del que estableix la tarifa aplicable, no comunicar a l'Ajuntament la recaptació addicional d'unes suposades despeses de gestió no aprovats, reducció del personal adscrit al contracte sense autorització municipal, cessament de l'assistència tècnica actual, incompliment d'existència d'oficina en via amb estacionament regulat, incompliment amb el caixer automàtic expenedor en no expendre diners i incompliment amb materials i equips d'oficina.

tots estes incompliments són qualificats com a “infracció molt greu” i cinc, segons l'informe tècnic, comporten “la resolució immediata del contracte”.

El regidor de Mobilitat ha insistit que "en la tramitació dʻeste informe s`han observat en tot moment totes les fases procedimentals, inclosos dos tràmits dʻaudiència alʻempresa" i ha lamentat que, com ha quedat constatat "encara segueixen incomplint el contracte ” pel que la voluntat de l'equip de govern és que “qualsevol decisió que s'adopti a este respecte compti amb totes les garanties jurídiques i prevalgui l'interès general de la ciutadania”.

Francis Muñoz també ha recalcat que “a principis de mes vam dir que este assumpte es portaria al ple de setembre i és el que farem un cop s'han realitzat tots els tràmits que corresponen a un expedient com este”. L´edil ha lamentat que "hem hagut de gestionar un mal plec de condicions tots estes anys que va ser aprovat el 2015 amb moltes presses pel govern del PSOE a les portes d´unes eleccions municipals".