Notícies d'Alacant i província

dimarts, 3 octubre 2023

Com demanar les ajudes de transport escolar i beques de menjador

Es podran demanar fins a 797,07 a les ajudes a transport i 4,25 euros diaris per a la beca de menjador.

La Conselleria d'Educació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar en els centres educatius públics i concertats per al curs escolar 2020-2021. Educació destinarà un total de 73,4 milions d'euros a les beques. L'any passat hi va haver 127.000 beneficiaris.

- Publicitat -

També s'ha publicat hui al Diari Oficial les ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2020/2021. Amb una bonificació de fins 797,07 euros per alumne.

Beques de menjador

A l'igual que l'any passat, les famílies que tenen accés a la Web Família podran accedir a esta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, en el qual figuraran pregravats les dades que constin en poder de l'Administració.

- Publicitat -

Si les famílies que façan el tràmit estan d'acord amb les dades façalitades, caldrà imprimir, signar i presentar l'esborrany al centre on estaran matriculades durant el curs 2020-2021, sense necessitat de presentar la documentació. Les famílies que no siguen usuàries del Web Família que hajan rebut la beca el curs passat i que mantinguen les mateixes condicions només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen a poder de l'Administració, i que hauran de sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els fills o filles. D'esta manera, només heu de confirmar l'esborrany de sol·licitud a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria.

L'alumnat que no va sol·licitar beca l'any passat ha de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requereixi en el centre on estarà matriculat, des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins a la finalització de el període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en cas que canvie de centre educatiu.

estes ajudes permeten sufragar durant el curs 2019-2020 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de lalumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

Alumnes beneficiats de les beques de menjador

Podrà sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o al tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen al programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys a col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per poder sol·licitar les ajudes, que, per a una família de quatre membres, queda establert en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda del 2019. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible per càpita, que va des dels 20 punts per a una renda per càpita d'un màxim de 393 euros fins a 1 punt per una renda per càpita de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, de manera que es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d'acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per condició de persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d'algun membre de la família igual o superior al 33%; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l'alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en cas que cursi Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en el cas dalumnat dEducació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats a escoles llar.

Es considera beneficiari directe de l'ajuda i, per tant, rebrà l'import màxim, l'alumnat de la renda valenciana d'inclusió, així com l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i el d'Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja estat escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent al de la seua residència perquè no existeix en este oferta educativa.

També serà beneficiari directe l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d'Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es trobin en situació d'acolliment familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills de famílies acollidores, els fills de víctimes de violència de gènere i les víctimes de l'terrorisme.

transport escolar

Podrà sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o al tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen al programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys a col·legis d'Educació Infantil i sempre que no puga ser inclòs a cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades.

Segons la distància al centre escolar, es podran optar a ajudes des de 340,02 euros si la distància és de 6km fins als 797,07 si la distància supera els 20km. Una xifra que pràcticament es duplica per als casos dalumnes dEducació Especial.

Els terminis ordinaris de presentació seran des del dia següent de la publicació d'esta resolució fins a la finalització de el període de formalització de la matrícula, si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en el cas que canvie de centre educatiu.