Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Dos milions d?euros en ajudes directes al sector turístic afectat pels incendis de l?estiu

estes noves ajudes de la Generalitat pretenen compensar la pèrdua de demanda turística a l'entorn dels incendis ocorreguts a la Vall d'Ebo, Useras i Bejís.

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores i de concessió directa de ajudes a persones i empreses del sector turístic afectades pels incendis ocorreguts durant l'estiu del 2022.

- Publicitat -

A través d'este decret, Turisme Comunitat Valenciana destinarà, del seu propi pressupost, dos milions d'euros en ajudes directes a les persones i empreses turístiques la prestació de serveis de les quals s'ha vist afectada negativament com a conseqüència de la pèrdua de demanda turística a l'entorn de els incendis ocorreguts l'estiu del 2022 a la Vall d'Ebo, Useras i Bejís.

En concret, els municipis afectats per l'incendi forestal de la Vall d'Ebo són la Vall d'Alcalà, l'Atzúbia, Pilotes, Benimassot, Castell de Castells, Fageca, Famorca, Orba, Pego, Planes, Tollos, Tormos, la Vall d'Ebo, la Vall de Gallinera i la Vall de Laguar.

- Publicitat -

Els municipis del incendi forestal d'Useras que recull este decret són Costur, Figueroles, Lucena del Cid i Useras.

També podran sol·licitar ajudes les persones i empreses del sector turístic dels municipis afectats per l'incendi forestal de Bejís: Alcublas, Altura, Andilla, Barraques, Bejís, Jérica, Sacañet, Teresa, Toràs, El Toro i Viver.

A més, este decret també ofereix la possibilitat de sol·licitar ajudes els afectats per altres incendis forestals el 2022 a Carrers, Petrer, Olocau i Venta del Moro.

Beneficiaris de les ajudes

Podran ser beneficiàries les persones i empreses turístiques que, a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, prestin serveis turístics a algun de municipis que recull el decret.

A més, han de complir algunes condicions, com ser titular d'un establiment d'allotjament turístic inscrit en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

També podran ser beneficiàries les persones titulars d'una empresa de turisme actiu, ecoturisme i/o activitat complementària inscrita al Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Igualment, podran ser beneficiàries les persones titulars d'una agència de viatges inscrita al Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, i les que estiguen inscrites com a Guia de Turisme.

Una altra de les condicions per ser beneficiari és estar adherit a algun dels programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, i/o L'Exquisit Mediterrani.

En el cas que la persona sol·licitant siga una persona treballadora autònoma, esta haurà de figurar d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, així com a l'Impost d'Activitats Econòmiques. I en el cas que el sol·licitant siga una persona jurídica, esta haurà d'estar donada d'alta al cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Així mateix, les persones o entitats sol·licitants han de tenir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana; i no incórrer en alguna de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Import i distribució d'ajuts

Les ajudes es distribuiran segons la tipologia i condicions de les persones beneficiàries.

Així, per als allotjaments turístics, la quantia de les ajudes varia entre els 10.000 i els 30.000 euros, segons la tipologia. Mentre que per a les persones titulars dempreses de turisme actiu, ecoturisme i/o activitat complementària la quantia serà de 15.000 euros, i per a les persones titulars dagències de viatges de 5.000 euros.

Per a les persones habilitades com a guies de turisme s'ha estimat en 5.000 euros, mentres que per a les empreses adherides al Programa L'Exquisit Mediterrani, serà de 20.000 euros. A més, per a les persones o empreses adherides als Programes SICTED o CreaTurisme la quantia de lajuda prevista és de 12.000 euros

Cal assenyalar que limport global màxim de les ajudes a concedir a una mateixa persona sol·licitant no podrà ser superior als 100.000 euros.

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el comprès entre les 9 hores del dia 00 d'abril de 00 i les 5 hores del dia 2023 de maig de 23.

La presentació de sol·licituds serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant disposi de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos o emprats a la Seu electrònica de la Generalitat.