Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

Obert el termini per sol·licitar les ajudes de 400 euros a la Tercera Edat a Torrevieja

Cada beneficiari de les ajudes podrà cobrar un màxim de 400 euros, comptant lAjuntament amb una partida pressupostària de 534.092,50 euros.

La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Torrevieja, Immaculada Montesinos, ha anunciat que a partir de demà dimecres, 26 d'abril, s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds per optar a les ajudes destinades a la Tercera Edat (Ajudes de pagament únic a col·lectiu vulnerable per l'edat i amb escassos recursos econòmics), finalitzant el termini el 24 de maig del present any.

- Publicitat -

Cada beneficiari de les ajudes podrà cobrar un màxim de 400 euros, comptant una partida pressupostària de 534.092,50 euros.

El model de sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut regulat a la present convocatòria i la informació i documentació de la mateixa està disponible a la web municipal de l'Ajuntament de Torrevieja, i s'ha habilitat l'accés a la seu electrònica per formular la sol·licitud.

- Publicitat -

Immaculada Montesinos ha anunciat que l'Ajuntament habilitarà a partir de demà un servei especial per a les persones que les vagin a sol·licitar i obtenir tota la informació i documentació a la Casa de la Tercera Edat de Sant Pasqual, núm. 117, en horari de 9: 00 a 13 hores, fins a l'últim dia de termini, el 30 de juny.

La convocatòria que es presenta ací té per objecte la concessió d'un ajut a la gent gran i pensionistes amb rendes no superiors a l'1,5 de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), per tal de cobrir la pèrdua de poder adquisitiu, així com generar una major qualitat de vida d'este col·lectiu i completar la política municipal d'atenció a l'col·lectiu dela Tercera Edat.

Els beneficiaris han de complir amb els requisits següents:

A.- Ser perceptor / a d'una pensió per jubilació o viduïtat o orfandat, i major de 60 anys en el moment de presentació de la sol·licitud; o ser major de 60 anys, i estar separat / ada o divorciat / a legalment percebent una pensió de caràcter compensatori, faltant per tant d'altres ingressos propis.

B.- Figurar al Padró Municipal d'Habitants i estar-hi inscrit un mínim de 2 anys ininterromdemans immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

C.- No percebre el / la sol·licitant ingressos econòmics superiors a 1'5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples vigent l'any 2022 (en 14 mensualitats).

A més dels ingressos procedents de la pensió, es comptabilitzaran aquells altres ingressos procedents de la feina, d'interessos dels capitals mobiliaris o assimilats a ells que sigan compatibles amb la percepció d'una pensió. No obstant això, si les rendes o ingressos no són superiors a 1,5 vegades l'IPREM (en 14 mensualitats) i es conviu amb familiars, únicament es complirà el requisit quan la suma de les rendes o ingressos anuals de tots els membres de la seua unitat econòmica de convivència sigan inferiors a esta quantia.

S'entén per unitat econòmica de convivència quan el sol·licitant conviu amb altres persones unides per matrimoni o per llaços de parentiu de consanguinitat o adopció fins al segon grau, és a dir, pares, avis, fills, néts i germans del / de la sol·licitant.

D.- Disposar com a màxim dun habitatge habitual i una plaça de garatge o local amb un màxim de 20 m2. Es computaran tant els béns immobles urbans o rústics que es disposin en ple domini com els que es disposin en usdefruit o nua propietat.

F.- Trobar-a l'corrent de les seues obligacions amb l'AEAT, Seguretat Social, així com amb les obligacions fiscals d'este Ajuntament.

G.- No ser deutor per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. Només es concedirà a un / a sol·licitant dins de cada única econòmica de convivència.