Notícies d'Alacant i província

diumenge, 26 març 2023

Així són les ajudes que pots demanar per canviar les portes i finestres de casa

La Generalitat ha convocat les ajudes de l'IVACE per impulsar mesures d'estalvi i eficiència energètica, dirigides a la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra.

La Generalitat ha convocat les ajudes de l'IVACE per impulsar mesures d'estalvi i eficiència energètica, dirigides a la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (Vidre, marco i premarco) En habitatges habituals de la Comunitat Valenciana, a càrrec de l'pressupost de l'IVACE de l'exercici 2020.

- Publicitat -

Esta iniciativa es concreta en un Pla de reforma interior d'Habitatges, Pla Renhata, Que preveu subvencions a les persones propietàries, usufructuàries o inquilines dels habitatges, per a actuacions sobre els elements privatius de les mateixes i dirigides a la
adequada conservació de l'immoble, la millora de la seua qualitat, sostenibilitat, accessibilitat i habitabilitat.

La condició per demanar les ajudes per a la renovació de finestres i portes-finestre a l'habitatge d'ocupació habitual és que els habitatges hauran d'estar a la Comunitat Valenciana i serà objecte de subvenció la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidrament, el marco i premarco; no obstant això, no seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d'estes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per dur a terme la instal·lació.

- Publicitat -

Quantia de les subvencions

Les ajudes per a la rehabilitació de finestres i portes-finestra a l'habitatge d'ocupació habitual es finançaran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020. La quantitat màxima destinada a esta convocatòria és de 1.200.000 euros, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient als pressupostos de l'exercici econòmic 2020.

La quantia de l'ajuda individual, aportada pel IVACE, serà com a màxim de 75 € / m² per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (vidre, marco i premarco). L'aportació de el comerç o empresa instal·ladora adherida a el Pla Renove de Finestres 2020, consistirà en un descompte a la factura de 15 € / m² en el moment de la instal·lació.

L'aportació de l'IVACE s'abonarà mitjançant transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud, un cop finalitzada la tramitació i sempre que hi haja recaigut resolució de concessió; l'aportació de el comerç o empresa instal·ladora es realitzarà mitjançant descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d'impostos.

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà superar en cap cas el 30% de el cost subvencionable. La quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en el qual es substitueixin les finestres i portes-finestra.

Persones beneficiàries de les ajudes

Podrà acollir-se a estes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge d'ocupació habitual situat a la Comunitat Valenciana.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Procediment de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a sol·licitar les ajudes per a la substitució de les finestres i/o portes finestres es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres 2020.

El llistat de comerços i empreses instal adherides es podrà consultar a la pàgina web de l'IVACE http://planrenove.ivace.es oa través de l'oficina de campanya identificar en esta pàgina web.

El comerç o empresa instal·ladora tramitarà la presentació de la sol·licitud d'el particular a través de la plataforma de gestió de el Pla Renove de Finestres 2020 a la web: http://planrenove.ivace.es.