Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Aprovades ajudes de 300 i 600 euros per pagar els préstecs hipotecaris

Podran beneficiar-se d'esta ajuda les persones físiques que tinguin el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i acreditin ingressos bruts anuals de la unitat familiar el 2021 igual o inferior a 33.600 euros

El Ple del Consell ha aprovat el Decret llei de mesures extraordinàries de suport a persones físiques vulnerables per pal·liar els efectes de la pujada dels preus de l'alimentació com a conseqüència de la Guerra a Ucraïna i de la pujada dels tipus d'interès en els préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual.

- Publicitat -

El primer dels programes, el 'Bono Cistella de la Compra', té la finalitat de pal·liar els efectes negatius de la pujada dels preus dels productes d'alimentació, i el segon es dirigeix ​​a persones amb préstec hipotecari sobre l'habitatge habitual en règim de tipus d'interès variable amb residència a la Comunitat Valenciana.

La finalitat de lajuda és ajudar a fer front el pagament de les quotes hipotecàries i evitar la morositat.

- Publicitat -

Pel que fa a la presentació de la documentació ia la resta dels tràmits relacionats amb estes ajudes, atenent el volum de sol·licituds previst i les característiques de les persones beneficiàries, es realitzarà a través de mitjans electrònics.

Bono Cistella de la Compra

Ajuts per a les hipoteques variables

El decret llei aprovat també comprèn el programa dajuts a persones físiques que formen part de col·lectius vulnerables amb préstec hipotecari sobre l'habitatge habitual en règim de tipus d'interès variable amb residència habitual a la Comunitat Valenciana.

L'import inicial de les ajudes destinades a este programa es fixa a 6 milions d'euros, encara que el crèdit podrà ser ampliat en funció de les sol·licituds finalment presentades fins 18 d'euros.

L'ajut es destinarà a subvencionar la càrrega financera hipotecària suportada per la persona sol·licitant als 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud presentada.

En concret, s'estableixen dos trams dajuda en funció del nivell dingressos bruts anuals acreditat per la unitat familiar i el pes de la càrrega financera hipotecària sobre els ingressos nets anuals.

D'una banda, s'ofereix una ajuda de 600 euros per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 40% i, per altra banda, es disposa una ajuda de 300 euros per a ingressos bruts anuals iguals o inferiors 33.600 euros i superiors a 25.200 euros i una càrrega financera sobre ingressos nets anuals igual o superior al 50%.

Podran beneficiar-se d'esta ajuda les persones físiques que tinguin el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i acreditin ingressos bruts anuals de la unitat familiar el 2021 igual o inferior a 33.600 euros, així com ser titulars d'un préstec hipotecari per a adquisició d'habitatge habitual en règim de tipus d'interès variable formalitzat abans del 30 de juny de 2022, amb revisió del tipus d'interès posterior a l'1 d'abril de 2022, i l'import nominal del qual concedit no siga superior a 240.000 euros.

De la mateixa manera, la càrrega financera en els darrers dotze mesos per el préstec hipotecari ha de ser superior al 40% o 50% dels ingressos nets anuals de la unitat familiar del sol·licitant, en funció dels ingressos bruts anul·ls.

D'acord amb este decret llei, es defineix com a unitat familiar la formada pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i les persones que poguessin donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat a la Llei 35/2006 de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, així com amb els ascendents fins a segon grau per línia recta que convisquin al mateix domicili.

Per determinar estes circumstàncies de convivència s'atendrà a la situació existent a 31 de desembre de 2022. Per això, a la sol·licitud de les ajudes s'ha d'incloure una declaració responsable comprensiva de les persones que integren la unitat de convivència.

Bono Lloguer Jove

Amb relació al Bo de Lloguer Jove, en el nou context inflacionari que augmenta la dificultat per accedir a un habitatge que possibiliti l'autonomia personal de les i els joves, el decret llei contempla la possibilitat d'ampliar el Bo Jove del Pla estatal d'habitatge, amb 30 milions d'euros addicionals, mitjançant una partida de fons propis de la Generalitat.

D'esta manera, el Consell podria arribar a 8.900 joves mitjançant el suport de 250 euros al mes durant 2 anys.