Notícies d'Alacant i província

divendres, 9 juny 2023

Aprovada la creació de la Mesa de Diàleg Civil amb el Tercer Sector d'Acció Social

L‟objectiu d‟este òrgan col·legiat de caràcter consultiu és façalitar, impulsar i institucionalitzar la interlocució, amb caràcter transversal, entre la Generalitat i les entitats del tercer sector

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es crea i es regula la Taula de Diàleg Civil amb el Tercer Sector d'Acció Social, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu que façalitarà, impulsarà i institucionalitzarà la interlocució transversal entre Generalitat i entitats del tercer sector.

- Publicitat -

El Consell ha considerat necessari regular la participació institucional de les organitzacions del tercer sector, atesa la seua rellevància, amb la finalitat de canalitzar el diàleg permanent, la cooperació i la participació efectiva en el disseny i l'execució de les polítiques públiques lligades als drets civils de la ciutadania.

Així mateix, tal com estableix el decret, es pretén contribuir a assolir la cohesió i la inclusió social en totes les seues dimensions i evitar l'exclusió social dels col·lectius més vulnerables.

- Publicitat -

Mitjançant esta iniciativa, el Consell reafirma la seua aposta pel diàleg social, com a element bàsic del model de governança que desenvolupa des de 2015 per millorar el context econòmic, social i polític de la Comunitat Valenciana.

Entre les funcions de la taula, s'especifica garantir i enfortir la interlocució; ser informada de les normes o iniciatives promogudes per la Generalitat que afectin o afectin directament grups de població que pateixen condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc d'exclusió social i proposar modificacions, suggeriments o aportacions a estes últimes.

També les de formular propostes sobre línies estratègiques i prioritats dactuació de les polítiques públiques dirigides als col·lectius objecte de la seua intervenció; elaborar un pla estratègic de les entitats del Tercer Sector d'Acció Social de la Comunitat Valenciana o la realització de recerques i estudis sobre el tercer sector, entre d'altres.

Així aleshores, segons assenyala el text normatiu, la taula es configura com un espai per promoure l'acció compartida, més allà de la mútua informació i consulta, com a vehicle de diàleg i participació respecte a l'acció de govern, i per a la presa de decisions i polítiques clau, que afectin les necessitats i interessos generals.

Composició i funcionament

Atesa la transveritat i l'amplitud de matèries que poden ser objecte de diàleg -els drets civils, econòmics, socials, culturals i ambientals de la ciutadania-, la taula queda adscrita a la Presidència de la Generalitat, mitjançant l'òrgan competent en matèria de coordinació del diàleg social.

Tal com estableix el decret de creació, estarà constituïda per una presidència, vint-i-quatre vocalies (nou en representació de la Generalitat i 15 de les entitats del Tercer Sector d'Acció Social) i una secretaria. La composició complirà el principi de participació equilibrada de dones i homes. La presidència correspondrà a la persona titular de la presidència de la Generalitat.

La taula es reunirà, en sessió ordinària, un cop l'any i de forma extraordinària quan ho estimi la presidència o ho sol·licite, almenys, una tercera part dels seus membres, i els seus acords s'adoptaran per majoria de vots.

Les actuacions de la taula no comportaran cap despesa de funcionament i la condició de membre o lassistència a les reunions no atorga dret a rebre cap remuneració.

El tercer sector dacció social està format per les organitzacions privades sense ànim de lucre i amb finalitats generals que impulsen el reconeixement i l'exercici dels drets civils, així com dels drets econòmics, socials o culturals, de les persones i grups que pateixen condicions de vulnerabilitat o que es troben en risc d'exclusió social.