Notícies d'Alacant i província

dissabte, 24 febrer 2024

Alacant impulsa les obris del Passeig dels Màrtirs

La regidoria d?Urbanisme espera que l?inici de les obris de transformació del front marítim arrenqui a la tardor.

La Junta de Govern aprovarà, este dimarts, la convocatòria per contractar el servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del Projecte de reurbanització de l'Avinguda Màrtirs de la Llibertat, amb un pressupost base de licitació conjunt de 108.004,31 €, IVA inclòs, i un termini dexecució per a la direcció dobra de 1 any i 9 mesos i per a la coordinació de seguretat, de 9 mesos.

La Junta de Govern va aprovar el mes de març passat el projecte d'urbanització del Passeig dels Màrtirs a la facena marítima de l'Esplanada, que compta amb un pressupost de 2.642.281,05 euros i un termini de realització que s'estima en huit mesos.

Este projecte es troba emmarcat al programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya, finançat per la Unió Europea

Propostes dactuació del projecte

Per tant, la proposta d'actuació es concreta a reduir la capacitat i minorar la velocitat de l'actual secció del Passeig dels Màrtirs, augmentant la transvereixetat Esplanada/Port, incrementant en dos els passos de vianants, amb continuïtat dels seus paviments petris, coincident amb la divisió dels especejaments dels parterres del passeig de l'Esplanada, i potenciant l'eix del carrer Castaños -Plaza de Gabriel Miró – passeig marítim del port; estrenyent la calçada de l'actual viari i incorporant una mitjana d'1,50 metres en tot el recorregut, amb arbrat i plantes arbustives, seguint el criteri de l'actuació de l'accés Sud.

A més, es corregeix la rasant transversal del vial del Passeig dels Màrtirs, igualant als passos zebra la de l'Esplanada amb la del passeig Marítim. estes amplades de vial permeten la reversibilitat de carrils per a utilització de vianants, bicis, patins, etc. del vial del Passeig dels Màrtirs

Continuïtat per al trànsit de vianants

El projecte contempla l'eliminació d'espais residuals com la rotonda partida de la plaça de Canalejas, que unit a la solució de plataforma compartida a l'accés del passeig dels Màrtirs a la ciutat, dóna continuïtat al recorregut de vianants entre l'Esplanada i el Passeig de Canalejas, creant un nou espai urbà en este lloc emblemàtic per a la ciutat, on se situava el baluard de sant Carles, element defenseu del segle XVIII, espai renovat al voltant del monument del polític Canalejas.

També s'elimina la incorporació del vial de l'Almirall Julio Guillen Tato al Passeig dels Màrtirs, així com el gir i accés dels vehicles que vénen del Sud a la ciutat, cosa que permet aconseguir un ampli espai enjardinat i estadal en este punt important del passeig marítim, que recull el flux de vianants de l'espai de Canalejas. Amb estes actuacions s'aconsegueix una reducció de la secció viària, s'eliminen girs, es millora les rasants, es produeix una millora de l'articulació vial i s'afavoreix la continuïtat de vianants longitudinal.

Reurbanització de Sergent Vaillo

D'altra banda, la Junta de Govern aprovarà, este dimarts, la convocatòria per a l'execució de les obris compreses en el projecte de millora del sistema viari del carrer Sargento Vaillo, entre el carrer de la Ronda del Castell i l'Avinguda Poeta Carmelo Calvo, amb un termini d'execució de quatre mesos, amb un pressupost base de licitació de 349.674,17 euros, IVA inclòs.

La solució finalment adoptada per urbanitzar este vial i el seu entorn es basa en l'ampliació de les voreres, que permetin poder fer rebaixos adaptats a la normativa vigent d'accessibilitat, suavitzant els pendents transversals dels rebaixos, així com la implantació de nous recorreguts per als vianants, que permetin al vianant poder desplaçar-se en qualsevol direcció, modificant els emplaçaments dels actuals. En este sentit es procedirà a la reordenació de les voreres, donant major prioritat al vianant davant del vehicle motoritzat i la millora de les rasants de les voreres a les interseccions, afavorint les cruïlles de vianants. També s'atendrà a la millora de la imatge urbana del carrer, amb la plantació d'arbratge.

Pel que fa a millores mediambientals s'abordarà la col·locació de paviments asfàltics fonoabsorbents i de formigó amb propietats fotocatalítiques, amb absorció d'òxids de nitrogen procedents dels gasos de la combustió dels vehicles, a més de la plantació d'arbrat comentada. També les infraestructures es veuran renovades amb les xarxes d'aigua potable i l'ampliació i la renovació de la xarxa d'enllumenat públic, aconseguint-se una millora d'il·luminació de l'entorn, així com una millora de l'eficiència energètica.

Amb la suma d'este projecte als aprovats este mes, amb càrrec al programa FEDER, s'assoleix una inversió al centre de la ciutat de 6.801.491 euros.

Fons europeus IDAE

La Junta de Govern ha aprovat este mes la resolució de sis projectes que reben finançament dels fons europeus IDAE per 3.2 milions dʻeuros, que correspon al 50% del cost total, ja que l'altra meitat l'aporta l'Ajuntament fins a assolir els 6.451.817 euros. Es tracta de la reurbanització de l'avinguda de Xixona (2.663.100 euros), carrer de Sevilla (1.053.230 euros), Campos Vasallo (243.767 euros), Marquès de Molins (1.152.067 euros) i les places Músic Óscar Tordera (748.895) euros) i Sant Antoni (590.758 euros),

Estes projectes estan finançats amb subvenció de l'IDAE -Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia- del Ministeri de Transició Ecològica a l'empara del Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional al marco del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.