Notícies d'Alacant i província

diumenge, 21 abril 2024

Alacant afegeix un nou refugi antiaeri al catàleg d'elements protegits

El Bé de Rellevància Local està situat a l'avinguda d'Elx i l'Ajuntament ha acceptat la cessió per part de la promotora que el va descobrir durant les feines de construcció d'un edifici d'habitatges

L?Ajuntament d?Alacant va aprovar ahir a la Junta de Govern Local acceptar la cessió d?un refugi antiaeri de la Guerra Civil i la seua incorporació al catàleg d'elements protegits de l'inventari municipal com a Bé de Rellevància Local.

El refugi antiaeri està situat a l'avinguda d'Elx, a Benalúa Sur, i va ser descobert durant els treballs de construcció d'un edifici d'habitatges per part de la mercantil Aedas Home Opco SLU La troballa del refugi va comportar l'exigència a la promotora d'una sèrie de condicionants a la llicència atorgada, per tal de preservar els elements originals de la construcció i que van ser supervisats pel departament de Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Alacant.

Este departament, al seu informe, explica que “el refugi que ens ocupa estaria dins les construccions realitzades directament per les indústries, en este cas a la zona de Benalúa Sud”.

Afegeix este informe que, durant la Guerra Civil, i amb independència del centenar de refugis construïts per la Junta de Defensa Passiva de la Ciutat, es construeixen, a més, una sèrie de petits refugis d'empreses i oficines, d'acord amb les instruccions dictades per les autoritats, que feia obligatori per a les entitats o particulars que tinguessin o construïssin edificis d'habitació, civil o popular, industrials o altres, siga quin siga el seu destí, de proveir-los, a costa seua, de refugis contra bombardejos”. És el cas deste refugi en concret.

Memòria Històrica va determinar que el refugi és un Bé de Rellevància Local i va exigir a la promotora la conservació estricta del mateix, l'excavació dels voltants per trobar possibles punts d'accés, la neteja de l'interior, la consolidació dels elements que el constitueixen, feines que en garanteixin la impermeabilitat, la col·locació d'il·luminació interior i l'obertura a l'exterior d'almenys un dels accessos i col·locació duna porta similar a la de la resta de refugis municipals. Unes feines en què Aedas ha invertit prop de 65.000 euros.

Un cop acabades les obris i els treballs exigits, el maig del 2023 la mercantil va sol·licitar que per part de l'Ajuntament s'acceptés la cessió del refugi antiaeri de la Guerra Civil Espanyola per incorporar-la al patrimoni municipal, com a element de rellevància tant històrica com cultural.

Per a la cessió s'estableixen algunes condicions. El local únicament podrà ser destinat a la protecció i l'exhibició del refugi de la Guerra Civil Espanyola, i la seua propietat pertanyerà a l'Ajuntament, al 100% en ple domini. Mentre que este local siga de titularitat pública i es conservi este ús, no participarà de les càrregues i despeses ordinàries de la comunitat. L'Ajuntament serà l'únic responsable del manteniment i conservació interior del refugi i disposarà de les connexions de servei per als subministraments d'aigua, electricitat i comunicacions, en cas que siga necessari executar-les.

Consta a l'expedient tramitat, informe del departament de Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Alacant de data 25 de maig de 2023, justificatiu de la conveniència i l'interès en l'acceptació d'esta cessió. En informe posterior, de data 13 de febrer de 2024, l'arqueòleg municipal conclou, després de realitzar inspecció in situ, que s'han complert amb les condicions exigides per la qual cosa no hi ha cap inconvenient en la seua acceptació.

Esta conformitat queda a més plasmada a l'acta de recepció de l'obra. Per això queda acreditat l'interès en l'acceptació, així com que esta suposa un benefici indubtable per al conjunt de la ciutadania, atès el seu valor tant històric com artístic.

Per estes motius, la Junta de Govern Local ha aprovat acceptar la cessió del refugi, la seua incorporació a l'inventari municipal com a Bé de Rellevància Local i la seua adscripció a la regidoria de Cultura que, a través del departament de Memòria d'Alacant, serà l'encarregada de gestionar-ho.