Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Alacant aprova en Junta de Govern els pressupostos després d'obtindre l'informe favorable de l'interventor

El regidor d'Economia Carlos Castillo espera portar a Ple els pressupostos en la primera setmana de març

L'equip de Govern aprova demà en la Junta de Govern ordinària l'avantprojecte de pressupostos municipals de 2019 després de l'informe positiu de l'interventor.

L'informe emès per Intervenció de l'Ajuntament d'Alacant assenyala que "vista la justificació continguda en l'informe econòmic-financer, així com la real evolució de l'estat d'ingressos que ha estat comprovada per la Intervenció, segons el parer de qui subscriu, els recursos estan calculats ceteris paribus dins de les possibilitats reals d'este Ajuntament ".

Pel que fa als pressupostos dels organismes autònoms que conformen l'Ajuntament d'Alacant, l'informe d'Intervenció afirma que "totes les entitats que int i gran el pressupost general de l'Ajuntament d'Alacant compleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària".

Les conclusions de l'informe d'Intervenció assenyalen que "en funció de tot això, segons el parer del funcionari que subscriu, el pressupost sotmès a fiscalització es presenta equilibrat en els seus estats d'ingressos i despeses, compleix amb els seus altres equilibris interns, estalvi net positiu, estabilitat pressupostària i objectiu de deute ".

L'informe prossegueix dient que "el funcionari que subscriu entén que el pressupost està degudament format, ajustat a la legalitat vigent en els termes esmentats, i en condicions de ser aprovat per la Corporació amb els tràmits oportuns".

Cal recordar que el projecte de pressupostos de 2019 augmenta en un 3,68 per cent per a situar-se en 257.699.212 euros, amb un increment de 7'3 milions en la despesa social i una inversió de prop de 16 milions.

Tràmits per a l'aprovació definitiva dels Pressupostos Municipals
Després de la seua aprovació per la Junta de Govern Local, el projecte de pressupost serà remès a la secretaria de l'Ple per la Regidoria d'Hisenda.

Rebut a la Secretaria General de Ple el projecte de Pressupost General, es convocarà la Comissió d'Hisenda, obrint-se el termini de presentació d'esmenes per part dels grups municipals, que pot ser de tres dies hàbils si es tramita per la via urgent, o de sis dies.

Les esmenes que els grups municipals poden realitzar podran versar sobri les bases de l'pressupostos, els ingressos o les despeses, però han de modificar-se augmentant o reduint partides dins d'una mateixa àrea.

Un cop acabat el període de presentació d'esmenes, l'Oficina Pressupostària de l'Ajuntament ha d'informar per assegurar-se que compleixen amb el Reglament de Ple. Posteriorment les envia juntament amb tot l'expedient a la Comissió d'Hisenda, qui dictaminarà si aprova algunes de estiguas, en este cas caldrà modificar el pressupost amb la seua inclusió en les seues àrees corresponents.

El següent tràmit que ha de salvar el projecte de Pressupost General d'l'Ajuntament és passar a Ple, on tindrà preferència en la tramitació respecte als altres treballs de l'Ple, per a la seua aprovació inicial, ja siga en reunió ordinària o extraordinària.

L'aprovació inicial per part de l'Ple ha de ser publicada al Butlletí Oficial de la Província, donant lloc a un període de 15 dies hàbils d'exposició pública per a al·legacions de al públic general que siguen certificades pel Registre, tal com estipula l'article 177 de l'ROP.

Després de l'informe que realitzi el Servei d'Hisenda sobri les al·legacions, estàs seran admeses o desestimades, i tornaran a la Comissió d'Hisenda.

L'última fase de l'aprovació de l'avantprojecte de Pressupost és l'aprovació definitiva per part de Ple de l'Ajuntament.