fbpx

Notícies d'Alacant i província

dilluns, 15 agost 2022

Alacant assegura Las Harineras i dota Benalúa Sud de més 6.000 metres quadrats per a serveis

Este dimarts s'han presentat a exposició pública quatre projectes de reurbanització de les antigues fàbriques de Harina Bufort i Cloquell.

El regidor d'Urbanisme i Patrimoni, Adrían Santos Pérez, acompanyat per la directora de l'Oficina del Pla General d'Ordenació Urbana, Leticia Martín, han presentat la primera exposició pública prèvia de la Modificació Puntual del Pla Parcial de Benalúa Sud amb l'objectiu de “mantenir, en la mesura del possible, els edificis, mantenir les zones verdes previstes i incrementar el sòl dotacional ja que no estava contemplat a l'anterior pla” segons ha ressaltat l'edil.

- Publicitat -

En base al conveni subscrit, esta Modificació Puntual del Pla Parcial de l'esmentat Sector està centrada fonamentalment a conservar els elements constructius del conjunt industrial, corresponent amb Harinas Bufort, que mantindrà la condició d'ús privat, i Harinas Cloquel, que passarà a ús municipal amb caràcter dotacional perquè tinguin més rellevància patrimonial amb la finalitat de façalitar-ne la conservació mitjançant l'establiment d'una ordenació de l'àmbit coherent i compatible amb els valors de les edificacions que es pretenen conservar.

Esta modificació arrenca amb el Document Inicial Estratègic i l'Esborrany del Pla que recull una sèrie d'alternatives per a la nova ordenació, entre els quals eixirà el futur disseny, “per tal que s'iniciï un procés de participació i consulta pública, tractant-se d'un document de caràcter obert amb què es pretén demanar l'opinió ciutadana sobre les quatre alternatives plantejades, realitzades a partir de l'edificabilitat actualment prevista pel planejament i sense lesió a interessos de tercers. dels projectes presentats pels propietaris” ha recordat Leticia Martín.

- Publicitat -

L'abast de la modificació de planejament és doble, d'una banda, s'introduiran canvis en la zonificació del sector, afectant aleshores determinacions com a alineacions i volumetria. D'altra banda, tindrà un abast normatiu, ja que requerirà l'adaptació de part de la normativa del Pla Parcial per adequar-lo a les noves determinacions d'usos, volumetries i condicions d'edificació. A més, es modificarà el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Pla Parcial, per incorporar-hi la part dels edificis industrials conservada i les seues normes de protecció.

Antonio Bufort, en representació de la propietat ha insistit que "la nova ordenació pretén que la poma on es localitzen les construccions industrials es converteixi en una àrea de nova centralitat tant a nivell de sector com del seu entorn urbà, generant un ampli espai de noves dotacions i serveis per al barri de Benalúa".

Amb data 14 de maig de 2021, l'Ajuntament va subscriure un conveni urbanístic per a l'Execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Núm. 2 del Sector I/2 Benalú Sud del Pla General Municipal d'Ordenació d'Alacant. Les mercantils Harinas Cloquell, SL i Bufort Urbana, SL són propietàries de la totalitat del sòl privat inclòs en este àmbit.

Disposa d'una superfície aproximada de 8.355 m2, sent el seu ús predominant el residencial, admetent-se com a compatible el terciari. Està prevista una edificabilitat total de 19.606 m2 i el seu índex d'edificabilitat bruta és de 2,34 m2 t/m2s. Així, es preveu que l'Ajuntament tindrà 5.024 metres per a ús dotacional, que era inexistent a l'anterior projecte, que es corresponen amb l'extensió dels edificis de farineres. A l'acord assolit, a més es preveu entre 3.700 i 4600 metres quadrats per a zones verdes.

Quant a volumetries, es proposaran diferents alternatives tant de disposició com d'alçades. Les propostes contemplen des d'edificis de fins a 26 alçades fins a edificis d'un màxim de 10 segons la superfície ocupada. S'hi considerarà l'impacte dels volums proposats en relació amb els recursos paisatgístics més rellevants de l'entorn del pla. En tot cas, caldrà mantenir la perspectiva i la continuïtat visual del carrer García Andreu des de l'Avinguda d'Aguilera fins a l'Avinguda d'Elx.

Esta proposta de programació permetrà completar el teixit urbà del barri de Benalúa, continuant la trama en sentit nord-sud i connectar-lo amb el front portuari i, finalment, materialitzar el desmantellament de les instal·lacions fabrils en què es desenvolupa l'activitat farinera actualment.

Com s'ha indicat, esta Modificació Puntual pretén una nova ordenació de l'entorn coherent i compatible amb el manteniment i la conservació de les edificacions industrials existents d'alt valor tant etnològic com cultural i paisatgístic, capaces d'acollir nous usos diferents de l'industrial un cop cessada la seua activitat, usos fonamentalment al servei de la ciutadania (terciaris i dotacionals).

L'edil d'Urbanisme, Adrián Santos Pérez, ha assenyalat que “és un objectiu més que desbloquegem en esta legislatura, aconseguint mitjançant consens amb els propietaris, que s'uneixin els interessos de les dos parts sense perjudicar ningú. S'ha aconseguit després de dos anys de negociacions amb els propietaris, desencallar un projecte que feia 19 anys que estava en un calaix, i per fi podem dir que ja tenim un conveni urbanístic que desenvoluparà el sector dos, per fer habitatges com tenia previst el sector, ia més, una gran dotació pública conservant els edificis públics”.

Resulta, sens dubte, una aposta decidida per la conservació del patrimoni industrial d'Alacant, patrimoni que s'accepta hui com un element important del patrimoni cultural al qual se'l reconeix un interès historicoartístic i un valor material i social l'inventari, protecció i la conservació es fan imprescindibles per comprendre la societat contemporània i valorar l'herència rebuda de l'era industrial.

Compra de les fàbriques

A l'abril de 2021, el Ple de l'Ajuntament d'Alacant va aprovar sense cap vot en contra, el Programa d'Actuació Integrada de la unitat d'execució 2 del sector Benalúa Sud que afecta les farineres, amb una superfície total urbanitzable de 8.355 metres quadrats, després de l'acord assolit amb les empreses propietàries, que en canviaran l'actual ubicació.

Un cop conclòs el projecte, es decidirà lús al que anirà destinat estes immobles. Des d'Urbanisme, s'estudia la possibilitat de dotar-lo d'un ús múltiple que pugui anar des de dependències municipals, cosa que evitaria el pagament de lloguers o usos culturals o esportius.

El 2019 es va presentar la primera versió del programa i després de la seua exposició pública, es van recollir més de vint al·legacions majoritàriament relacionades amb la conservació dels immobles atès el valor arquitectònic dels mateixos.

Tots dos edificis són obra del reconegut arquitecte Miguel López González, constituint exemples racionalistes destacats de l'escassa arquitectura de caràcter industrial de la ciutat d'Alacant. En este sentit, es descarta l'enderrocament total dels edificis, ja que suposaria una agressió al patrimoni arquitectònic de la ciutat, per la qual cosa es proposa incorporar-lo al Catàleg de Proteccions d'Alacant.

ValenciàEspañol