Notícies d'Alacant i província

dijous, 22 febrer 2024

Alacant adapta les llicències de benzineres que no es poden ubicar en zones residencials

S'adapta la normativa a la legislació autonòmica establint una distància mínima de 250 metres respecte de les parcel·les qualificades amb ús residencial.

La regidoria d'Urbanisme, a través de l'Oficina del Pla General d'Ordenació Urbana, ha iniciat els tràmits per adaptar la normativa vigent en relació amb la concessió de llicències de benzineres a la legislació autonòmica.

Este canvi suposa una restricció de la regulació en impedir la instal·lació d'estacions de subministrament a menys de 250 metres de zones residencials sempre que el sòl on s'ubiqui este qualificat com a terciari o industrial. La normativa actual permet la construcció d'este servei a sòl dotacional el que xoca amb la LOTUP.

El regidor Adrián Santos Pérez destaca que "la nova ordenança prevaldrà la seguretat de les instal·lacions de subministrament d'hidrocarburs, regulant emplaçaments i distàncies mínimes amb zones urbanes per a un tipus de combustible que encara és usat per la immensa majoria de la població".

L'edil, no obstant, explica que "amb esta nova regulació municipal busquem fixar amb claredat la normativa per a la implantació de punts de proveïment de combustible al nucli urbà de la ciutat".

Per part del Servei de Pla General i Planejament de l'Ajuntament d'Alacant es pretén dur a terme Modificació Puntual del Pla General vigent l'objecte fonamental del qual és adaptar l'actual regulació dels USOS DOTACIONALS en què no es realitza distinció entre la titularitat pública o privada dels mateixos.

Esta regulació entra en conflicte amb la legislació urbanística actualment vigent a la Comunitat Valenciana, que fa una distinció i regulació pròpia i més adequada de les dotacions de titularitat privada considerant que són usos terciaris de caràcter especial.

S'introdueix un nou Article 93.A per a la regulació de les instal·lacions de proveïment de combustible. Se'n modifica la regulació actual concretant-ne els possibles emplaçaments i establint una distància mínima de 250 metres respecte a les parcel·les qualificades amb ús residencial que, a més, estigua reconeguda com a ús terciari o industrial. S'estableix una excepció en el cas que, no complint la distància, però sí amb la qualificació del sòl, s'autoritzi si l'estació dóna davant d'un vial estructural.

En base al que disposa l'article 51 del TRLOTUP l'Ajuntament sotmet la documentació esmentada a consulta pública prèvia a través del portal web municipal des del passat 6 de juliol fins al pròxim 5 d'agost.

A més, amb la present Modificació Puntual es pretén dotar de més flexibilitat la regulació actual de les dotacions públiques, eliminar i adequar aquells aspectes que resultin incongruents amb la legislació urbanística vigent, així com dur a terme una organització més racional de les normes urbanístiques pel que fa als usos terciaris i dotacionals.

Finalitzada la consulta s'elaborarà un informe de resposta conjunta a les aportacions rebudes, i s'incorporarà a l'expedient el resultat de la consulta, amb indicació del nombre de participants, nombre d'opinions emeses i l'informe de resposta esmentat.