fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 19 agost 2022

Alacant suspèn la concessió de llicències de benzineres i plantes fotovoltaiques

El decret d'emergència energètica per la guerra a Ucraïna impedeix dur a terme la intenció municipal de prohibir la instal·lació de plantes a tot el sòl no urbanitzable d'Alacant.

La comissió d'Urbanisme ha aprovat, sense cap vot en contra, la suspensió de la concessió de llicències per a la implantació de benzineres i plantes fotovoltaiques mentre es modifica el Pla General d'Ordenació Urbana actual.

- Publicitat -

Estes canvis en la regulació quedaran reflectits en dos modificacions del Pla General vigent que escometrà l'Ajuntament. Els acords han tirat endavant amb el suport dels grups municipals presents en el cas de les estacions de subministrament de combustible, i amb l'abstenció de Vox en relació amb el punt referit a les superfícies destinades a producció d'energia solar.

Estacions de subministrament de combustible

La comissió ha acordat suspendre, per unanimitat dels regidors presents, l'atorgament de llicències d'obres i activitat de benzineres o estacions de servei mentre se n'estudia la nova regulació.

- Publicitat -

La suspensió acordada té una durada màxima de dos anys. S'exclou de l'acord les de llicències referents a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. A la votació van recolzar la iniciativa tots els grups polítics, excepte el PSOE que no va acudir a la reunió.

La regidoria d'Urbanisme, a través de l'Oficina del Pla General, ha iniciat els tràmits per adaptar la normativa vigent en relació amb la concessió de llicències de benzineres.

Este canvi suposa una restricció de la regulació en impedir la instal·lació d'estacions de subministrament a menys de 250 metres de zones residencials sempre que el sòl on s'ubiqui este qualificat com a terciari o industrial. La normativa actual permet la construcció d'este servei en sòls qualificats com a residencials que tinguin compatibilitat d'ús terciari comercial.

El regidor Adrián Santos Pérez destaca que "la nova ordenança prevaldrà la seguretat de les instal·lacions de subministrament d'hidrocarburs, regulant emplaçaments i distàncies mínimes amb zones urbanes residencials per a un tipus de combustible que encara és usat per la immensa majoria de la població".

L'edil, no obstant, explica que "amb esta nova regulació municipal busquem fixar amb claredat la normativa per a la implantació de punts de proveïment de combustible al nucli urbà de la ciutat".

Per part del Servei de Pla General i Planejament de l'Ajuntament d'Alacant es pretén dur a terme Modificació Puntual del Pla General vigent l'objecte fonamental del qual és adaptar l'actual regulació dels usos dotacionals en què no es realitza distinció entre la titularitat pública o privada de els mateixos.

Esta regulació entra en conflicte amb la legislació urbanística actualment vigent a la Comunitat Valenciana, que realitza una distinció i regulació pròpia i més adequada de les dotacions de titularitat privada considerant que són usos terciaris de caràcter especial.

S'introdueix un nou Article 93.A a les normes urbanístiques per a la regulació de les instal·lacions d'abastament de combustible. Se'n modifica la normativa actual concretant els possibles emplaçaments sobre parcel·les qualificades amb ús terciari o industrial i s'estableix una distància mínima de 250 metres respecte a les parcel·les d'ús residencial exceptuant de tal condició les parcel·les terciàries o industrials que donin front a un vial estructural .

En base al que disposa l'article 51 del TRLOTUP, l'Ajuntament ha sotmès la documentació per dur a terme la modificació puntual a consulta pública prèvia a través del portal web municipal des del 6 de juliol passat fins al 5 d'agost vinent.

A més, amb esta modificació es pretén dotar de més flexibilitat la regulació actual de les dotacions públiques, eliminar i adequar aquells aspectes que resultin incongruents amb la legislació urbanística vigent, així com dur a terme una organització més racional de les normes urbanístiques respecte als usos terciaris i dotacionals.

Finalitzada la consulta s'elaborarà un informe de resposta conjunta a les aportacions rebudes, i s'incorporarà a l'expedient el resultat de la consulta, amb indicació del nombre de participants, nombre d'opinions emeses i l'informe de resposta esmentat.

Plantes fotovoltaiques

Així mateix, la comissió ha aprovat, amb l'única abstenció de Vox, suspendre l'atorgament i l'admissió a tràmit de les llicències que es puguin sol·licitar per a la implantació d'instal·lacions d'energia fotovoltaica, per tal d'evitar-ne la possible implantació sobre sòls sensibles del territori, amb alts valors paisatgístics, naturals o agrícoles.

En virtut del decret aprovat per la Generalitat Valenciana el 22 d'abril passat d'emergència energètica per la guerra d'Ucraïna, la regidoria d'Urbanisme ha vist reduïda la possibilitat de suspensió de llicències que pretenia fer-se extensiva a tot el sòl no urbanitzable comú.

L'àrea que dirigeix Adrián Sants tenia la intenció de dur a terme modificació del Pla General per reordenar tot el sòl no urbanitzable comú i estudiar les zones més adequades per implantar estes usos al territori. No obstant això, la nova disposició addicional introduïda, impedeix que les llicències es puguin suspendre en tot l'àmbit pretès, podent només fer-ho en certs terrenys.

La suspensió acordada tindrà una durada màxima de dos anys i només es pot limitar a aquelles zones de sòl no urbanitzable comú en les quals la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià defineix com d'alta i molt alta capacitat agrològica, o aquelles que, sent la seua capacitat moderada , l'Ajuntament justifiqui mitjançant un acord plenari la necessitat d'aplicar un règim de protecció agrícola. També es podran suspendre llicències si l'ajuntament justifica mitjançant un informe la possible degradació de l'entorn paisatgístic proper a usos residencials o d'alt valor de rellevància local.

Amb motiu de preservar els territoris de més valor tant natural com paisatgístic, l'Ajuntament planteja a més a més la suspensió de llicències d'instal·lacions generadores d'energia solar fotovoltaica sobre els elements de la secció natural i paisatgística del Catàleg d'Espais i Béns Protegits del municipi, en tramitació , la Proposta del qual va ser aprovada en Ple amb data 9 de setembre de 2020, en el qual s'estableixen una sèrie d'elements que es consideren d'elevat valor natural i paisatgístic que recauen sobre terrenys classificats com a sòl no urbanitzable comú i sobre els quals seria possible la implantació d'este tipus d'instal·lacions fotovoltaiques amb la pèrdua consegüent de valors que això comportaria.

Des de l'Oficina del Pla General es considera que la implantació d'este tipus d'instal·lacions, fonamentalment les generadores de energia solar fotovoltaica que suposen l'ocupació de grans extensions de sòl rústic, s'ha de fer de manera compatible i coherent amb els valors tant naturals com paisatgístics que presenta el nostre territori considerant que hi ha zones que cal preservar.

L'àmbit d'esta suspensió afecta exclusivament, per tant, aquells terrenys classificats pel Pla vigent com a no urbanitzable comú inclosos en àmbits i entorns de protecció dels elements tant naturals com paisatgístics inclosos al Catàleg d'Espais i Béns Protegits actualment en tramitació, així com les àrees definides a la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià amb alta i molt alta capacitat agrològica. La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys, tal com indica la legislació autonòmica.

La referida suspensió no afectarà les instal·lacions per a autoconsum, amb excedent o sense.

ValenciàEspañol