Notícies d'Alacant i província

dimecres, 17 abril 2024

Alacant cedeix un espai a l'Institut Geogràfic Nacional per a una estació de Xarxa Sísmica

La Junta de Govern acorda la concessió demanial de part del soterrani de l'edifici municipal a Arquebisbe Loaces, 13 per ubicar-hi un accelerògraf

La Junta de Govern Local de l' Ajuntament d'Alacant ha aprovat hui cessió gratuïta d'un espai municipal a l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) per instal·lar-hi una estació permanent de la Xarxa Sísmica Nacional. En concret, es preveu instal·lar al soterrani de l'edifici del carrer Arquebisbe Loaces, 13, un accelerògraf silex, és a dir, un instrument que registra l'acceleració del sòl durant un sisme.

El document aprovat este matí per la Junta de Govern, la regidoria d'Urbanisme assenyala que des de l'IGN han manifestat el seu interès en la instal·lació d'una estació permanent de la xarxa d'accelerògrafs silex, pertanyent a la Xarxa Sísmica Nacional, al soterrani de l'edifici de propietat municipal situat al carrer Arquebisbe Loaces, 13”. Afegeix que l'escrit de memòria presentada per l'IGN fonamenta este interès en el fet que “Alacant es trobe situat en zona de perillositat sísmica moderada”, cosa que “fa recomanable monitoritzar la sismicitat de la zona mitjançant la instal·lació de l'esmentat dispositiu”.

El Departament Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències va estimar en un escrit d'agost del 2023 que la col·laboració proposada “s'estima convenient i resulta beneficiosa per a la comunitat científica i la població general”. Per la seua banda, el Servei d'Infraestructures, el desembre de 2023, va concloure que “no hi ha cap inconvenient a autoritzar la instal·lació, amb indicació dels possibles punts en què es pot instal·lar el dispositiu”.

A més, hi ha informe d'impacte tecnològic amb el caràcter favorable emès per la Prefectura del Servei de Noves Tecnologies en data 17 de gener de 2024 i del Servei de Gestió Patrimonial de data 19 de gener de 2024, sobri el tipus d'autorització a atorgar, així com el contingut, concloent la procedència de l'atorgament d'una concessió demanial directa a l'organisme referit atesa la seua naturalesa pública, si bé destacant que com a pas previ s'ha de declarar l'afectació del bé municipal al domini públic.

Per tot això, assenyala el document aprovat ahir, “procedeix la concessió demanial directa, interessant que esta s'estengui en l'oratge el màxim permès per la llei”, així com "adequar la naturalesa de l'immoble municipal situat al carrer Arquebisbe Loaces als serveis que serveix de suport, per la qual cosa és procedent alterar-ne la qualificació jurídica en primer terme amb la consegüent rectificació de l'inventari".

Així, la Junta de Govern Local ha aprovat, per una banda, afectar l'edifici ubicat al carrer Arquebisbe Loaces, 13 al domini públic, amb naturalesa de bé de servei públic. De l'altra, rectificar l'inventari en el sentit anterior mitjançant la inscripció del referit bé com a immoble de domini públic. I, finalment, atorgar a la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional una concessió demanial sobri una part del soterrani de l'edifici, per a la instal·lació d'un accelerògraf sílex que pertany a la Xarxa Sísmica Nacional.

Condicions de la concessió

Per a esta concessió s'estableixen una sèrie de clàusules, que fixen l'objecte i els límits. La concessió comporta el dret a establir a la ubicació assenyalada i mantindre en funcionament permanent i reglamentari l'accelerògraf i altres elements necessaris per al seu funcionament, entre ells, connexió permanent a internet per a l'emissió de dades a l'Institut Geogràfic Nacional i presa de corrent.

La utilització de la porció del soterrani de l'edifici municipal correspondrà exclusivament a la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN). Es permetrà el pas de persones i materials de la concessionària o, si és el cas, de la seua successora, a fi de procurar un manteniment adequat de la instal·lació i, si és el cas, de retirada i reposició d'aparells. La possibilitat d'accés serà en els dies i horari en què romanguin obertes les oficines, podent sol·licitar la col·laboració de tècnics municipals i en este cas hauran de comunicar-ho amb almenys 24 hores naturals d'antelació al dia en què es produeixi la visita.

Les clàusules també estableixen que les obris i instal·lacions necessàries per a la posada en marxa de l'accelerògraf "seran les consignades a l'escrit de memòria presentat per l'IGN". L'aparell estarà ancorat a terra i protegit per una caixa amb unes dimensions mínimes que seran les indicades a la memòria, havent d'estar connectat permanent a una presa de corrent. Així mateix, en un lloc pròxim a la ubicació de l'accelerògraf haurà col·locat un cartell de mida foli informant sobri l'equip, de manera que resulti visible per a les persones que accedeixin al soterrani.

La instal·lació de l'accelerògraf no requerirà obra alguna més que aquells treballs que resultin necessaris per a col·locar-los, així com per garantir la connectivitat a Internet i la presa de corrent per mantindre estable el flux de dades que s'enviaran a l'IGN.

El termini de la concessió s'estableix per un període de 75 anys, el màxim que permet la Llei de patrimoni de les administracions públiques.

El concessionari, és a dir, l'IGN, correrà amb totes les despeses que es derivin de la instal·lació, manteniment, reparació, modificació o totes les obris que calga executar.

L'Ajuntament cedeix les instal·lacions de forma gratuïta, sense establir un cànon dús, “atès linterès general de les actuacions i per la no subjecció de lactivitat a cap tribut establert”.

Un cop transcorregut el termini de concessió, l'IGN tornarà l'espai a l'Ajuntament d'Alacant buit i en condicions perfectes.