fbpx

Notícies d'Alacant i província

divendres, 1 juliol 2022

Alacant protegeix els edificis catalogats per evitar la seua demolició

La comissió d'Urbanisme autoritza la suspensió de llicències de demolició dels immobles en tràmit de protecció en espera de l'aprovació definitiva del Catàleg de Proteccions.

La comissió d'urbanisme, celebrada este dimecres, ha aprovat sense cap vot contra la suspensió de la tramitació i l'atorgament de les llicències de demolició, mentre es tramita el catàleg de proteccions i, en tot cas, per un període màxim de dos anys.

- Publicitat -

L'acord ha tirat endavant els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Vox que s'ha abstingut.

Se suspenen les llicències de demolició, en tot cas, i les llicències d'obra que comporten actuacions als edificis que figuren identificats a les fitxes del catàleg en tramitació com a béns catalogats amb protecció integral, parcial, ambiental i tipològica en allò que afectin alguns dels seus components o elements individuals i específicament protegits, i la protecció dels quals siga de nova inclusió a les corresponents fitxes del catàleg en tramitació, és a dir, que no figuraven ja inclosos en els plans especials de protecció vigents –que segueixen regint-se per les seues normes urbanístiques-, i únicament en el cas de que lactuació pretesa comporte la seua supressió o eliminació.

- Publicitat -

La LOTUP obliga que tot Pla General Estructural contingui necessàriament un Catàleg de Proteccions, que abasti tot el terme municipal; però, alhora, permet que es pugui formular, revisar o modificar de manera separada i independent.

Aprovació provisional del Catàleg de Proteccions

El Ple de l'Ajuntament d'Alacant, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2020, va aprovar provisionalment la proposta del Catàleg de Proteccions de l'Ajuntament d'Alacant, amb l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic, el document de participació pública, la Memòria de Viabilitat Econòmica, l'Estudi de Paisatge i l'expedient d'Avaluació Ambiental, i en va sol·licitar l'aprovació definitiva davant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en cas que la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica que emeti lòrgan ambiental i territorial, ho consideri viable.

En l'actualitat, la tramitació es troba en fase d'esmena per l'Ajuntament de les consideracions efectuades a l'informe emès per la Direcció General de Cultura i Patrimoni en data 30 de juliol de 2021, i encara no ha estat emesa la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica per la conselleria competent.

Àmbit i abast dactuació

Se suspenen les llicències de demolició dels béns que figuren a la relació d'immobles catalogats dins del municipi.

Així mateix, se suspenen les llicències d'obra que comporten actuacions als edificis identificats anteriorment en allò que afectin alguns dels seus components o elements individualment i específicament protegits, i la protecció dels quals siga de nova inclusió a les corresponents fitxes del catàleg en tramitació, és a dir, que no figuraven ja inclosos en els plans especials de protecció vigents -que segueixen regint-se per les seues normes urbanístiques-, i únicament en el cas que l'actuació pretesa comporte la supressió o eliminació.

També està contemplada, encara que no estiguan catalogats, la suspensió de llicències de demolició dels edificis inclosos als entorns de protecció de la Casa Soto o Martínez i del Teatre Principal, delimitats al Pla Especial de Protecció i Conservació del Centre Tradicional, tenint en compte el requeriment d'esmena de la Conselleria de Cultura. En este sentit, es va dur a terme la mateixa actuació a l'entorn de la Plaça de Toros fa unes setmanes.

Este acord no afecta les ordres d'execució que emanen del mateix Ajuntament dirigides a la conservació i el manteniment de les condicions d'estabilitat i seguretat dels edificis.

La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys i la seua eficàcia requereix la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, indicant l'àmbit i el tipus de llicències afectades.

ValenciàEspañol