Notícies d'Alacant i província

dilluns, 4 desembre 2023

Alacant impulsa quatre grans projectes de la zona de baixes emissions per 11 milions

L'organisme ajorna l'obertura de propostes per al Passeig dels Màrtirs per problemes tècnics amb un licitador i adjudica la redacció del projecte de l'avinguda de Loring.

La Mesa de Contractació ha procedit este dimecres a l'obertura dels sobris amb les propostes presentades per les empreses que opten a les obris de reurbanització del front litoral i calmat de trànsit de la zona de baixes emissions al centre de la ciutat.

Estes corresponen al Passeig dels Màrtirs al front marítim de l'Esplanada, l'avinguda de Ramón i Cajal i el parc de Canalejas, la tercera fase de la Rambla amb el fons de sac de la Rambla, l'avinguda Federico Soto, una de les quatre fases d'adaptació del tram comprès entre Canalejas i escalinates de l'IES Jorge Juan. Totes estes actuacions a licitació sumen una inversió d'11,3 milions d'euros.

estes actuacions es desenvolupen al marco del programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, al marco del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea.

Tots els procediments queden pendents de linforme tècnic de valoració i tornaran a la Taula de Contractació per obrir el sobri amb les ofertes econòmiques abans destablir la classificació de les propostes presentades.

A més, s'ha adjudicat la redacció del projecte de reurbanització de l'avinguda de Longig, l'Eusebio Sempere i l'Óscar Esplá a l'estudi Ingeniería y Estudios Mediterráneo SL per 37.527 euros.

Este projecte donarà continuïtat a les remodelacions aprovades que transformaran l'eix que uneix l'accés sud amb la platja del Postiguet, equiparant les mateixes característiques a tots els trajectes. D'esta manera, es procedirà a estrènyer carrils, incorporar una mitjana central enjardinada i, a més, reservar espai perquè puga tindre cabuda una hipotètica prolongació del tramvia, com a extensió de la Línia 5 que ara conclou a la Plaça de Porta del Mar.

Passeig dels màrtirs

La Mesa de Contractació ha obert els sobris amb les propostes de les 10 empreses que opten a adjudicar-se el projecte d'urbanització del Passeig dels Màrtirs a la facena marítima de l'Esplanada per problemes amb un licitador, per la qual cosa tornarà a l'òrgan de contractació. pròxima setmana. Esta actuació compta amb un pressupost de licitació de 2.642.281,05 euros i un termini d'execució de huit mesos.

Les empreses concurrents són: Pavasal Empresa Constructora SA, Guerola Transer SL, Obrascó Huarte (OHL), Tizor, Els Serrans, CHM, UTE MOA-Electosur, Tecopsa, Grup Bertolín i UTE ACSA-Alcúdia.

La proposta d'actuació es concreta a reduir la capacitat i minorar la velocitat de l'actual secció del Passeig dels Màrtirs, augmentant la transvereixetat Esplanada/Port, incrementant en dos els passos de vianants, amb continuïtat dels seus paviments petris, coincident amb la divisió dels especejaments dels parterres del passeig de l'Esplanada, i potenciant l'eix del carrer Castaños -Plaza de Gabriel Miró - passeig marítim del port estrenyent la calçada de l'actual viari i incorporant una mitjana d'1,50 metres en tot el recorregut, amb arbrat i plantes arbustives, seguint el criteri de l'actuació de l'accés Sud.

A més, es corregeix la rasant transversal del vial del Passeig dels Màrtirs, igualant als passos zebra la de l'Esplanada amb la del passeig Marítim. estes amplades de vial permeten la reversibilitat de carrils per a utilització de vianants, bicis, patins del vial del Passeig dels Màrtirs.

El projecte contempla l'eliminació d'espais residuals com la rotonda partida de la plaça de Canalejas, que unit a la solució de plataforma compartida a l'accés del passeig dels Màrtirs a la ciutat, dóna continuïtat al recorregut de vianants entre l'Esplanada i el Passeig de Canalejas, creant un nou espai urbà en este lloc emblemàtic per a la ciutat, on se situava el baluard de sant Carles, element defenseu del segle XVIII, espai renovat al voltant del monument del polític Canalejas.

També s'elimina la incorporació del vial de l'Almirall Julio Guillen Tato al Passeig dels Màrtirs, així com el gir i accés dels vehicles que vénen del Sud a la ciutat, cosa que permet aconseguir un ampli espai enjardinat i estadal en este punt important del passeig marítim, que recull el flux de vianants de l?espai de Canalejas. Amb estes actuacions s'aconsegueix una reducció de la secció viària, s'eliminen girs, es millora les rasants, es produeix una millora de l'articulació vial i s'afavoreix la continuïtat de vianants longitudinal.

Ramon i Cajal i Canalejas

La Mesa de Contractació també ha obert els sobris amb les propostes de les 13 empreses que opten al projecte d'obris de reurbanització de l'avinguda Ramón y Cajal i passeig de Canalejas, el pressupost del qual de licitació ascendeix a 2.656.449,17 euros, amb un termini d'execució de sis mesos.

Concorren a este procés: Pavasal Empresa Constructora SA, Guerola Transer SL, OHL, Vainsa Infraestructures, Tizor, Aitana, Becsa, Aglomerats Els Serrans, CHM, Grup Bertolín, Llevantina Enginyeria i construccions, Tecopsa, UTE Acsa-Alcúdia.

L'avinguda Ramon i Cajal, tot i ser un espai urbà de primer ordre, suposa una barrera que separa el Parc de Canalejas de la ciutat ja que no té permeabilitat transversal cap al mar i zona portuària. L'existència de molts aparcaments en bateria i l'amplitud de la calçada flanquejada per un mur de formigó, sense vorera en un dels costats, fa que els vehicles assoleixin gran velocitat, i cal sumar-hi la falta de continuïtat del carril bici per este carrer.

Concretament les accions a efectuar al Carrer Ramon i Cajal passen per la introducció del carril bici i el redisseny i augment en nombre i dimensió dels passos de zebra que comuniquin amb el Parc de Canalejas.

Un dels objectius perquè s'aconsegueixi la connexió de la ciutat amb el port, per això es tracta d'eliminar el mur perimetral del parc mitjançant l'ampliació del parterre lateral del parc de canalles, que contingui el carril bici. Així mateix, les actuacions contemplen pavimentar el carrer, ressaltant els accessos al parc.

També s'augmentarà la mida dels escocells i es replantaran els buits, se substituiran els fanals de gran escala, propis de vies interurbanes, per fanals més urbans i es millora l'accessibilitat. Per això, es proposa plataforma única de calçada i vorera a les cruïlles de vianants per millorar accessibilitat i reduir el desnivell entre el parc i el carrer.

A l'apartat de trànsit de vehicles es projecta produir un atri sense aparcaments, als edificis públics rellevants del carrer com és el cas de la Seu Universitària. Es canvia la zona d'estacionament de disposició en bateria a cordó, per guanyar espai per al carril bici, però es compensa la pèrdua d'aparcaments amb la introducció de nous al tram entre els carrers Portugal i Pintor Aparicio.

Les accions al Parc de Canalejas se centren en la millora dels accessos des de l'avinguda Ramon i Cajal, la potenciació i posada en valor de la jardineria existent a la franja paral·lela a este carrer introduint espècies compatibles amb els ficus. Finalment, es contempla la introducció d'un quiosc a l'interior del parc que n'ampliï l'oferta lúdica.

esplanada

La Mesa de Contractació també ha procedit a obrir els sobris amb les proposicions de les set empreses que opten a la reurbanització de la tercera fase del passeig de l'Esplanada, comprès entre el carrer Bilbao i la Rambla, amb què s'eliminarà el fons de sac actual i donarà continuïtat a banda i banda d'este passeig, al seu espai de vetlladors al llarg d'uns 650 metres lineals. Este projecte compta amb un pressupost de licitació de 3.327.437 euros i un termini dexecució de huit mesos.

Les empreses presentades són: Pavasal, Aglomerats Els Serrans SAU, OHL, Tecopsa, Tizor, CHM i la UTE Becsa-Industrial d'Energia i Tecnologia SL

Una de les parts més significatives d'este projecte és l'execució i la integració d'un carril bici, des del carrer Bilbao fins a la Plaça Porta del Mar, que doni continuïtat als eixos ciclistes que s'estan desenvolupant a la ciutat, així com establir una proposta de connexió amb el front litoral a l'àmbit del Postiguet.

D'altra banda, es procedirà a la renovació de la totalitat de l'enllumenat de l'Esplanada més pròxim a la línia de facena, des de la Plaça de Canalejas fins a la Plaça Porta del Mar. Es recuperaran els elements actuals d'enllumenat per reposicionar-los en un altre entorn de la ciutat, i així es procedirà a la instal·lació de nous fanals i lluminàries adequades als requisits tècnics i històrics de l'esplanada.

A més, el disseny urbà haurà d'integrar una solució hidràulica adequada per a la recollida d'aigües pluvials que arriben a este àmbit des de diverses zones de l'entorn, sense minorar l'actual capacitat de drenatge existent.

Federico Soto

La Mesa de Contractació ha conegut les ofertes de les deu empreses que opten a la redacció del contracte i l'execució de les obris de calmat de trànsit del primer tram de l?eix Canalejas-IES Jorge Juan, que va eixir a licitació amb un pressupost base de 2.826.294 euros i un termini d?execució de huit mesos.

Es tracta de: Acsa, Obres i Infraestructures SAU, Pavasal, Aglomerats Els Serrans SAU, Tecopsa, CHM, Grup Bertolín SAU, Vainsa Infraestructuras SL, Mediterrani d'Obres i Asfalts SA, Abala Infraestructuras SL i Nerco Infraestructuras SL

Este tram se suma als de les avingudes de Doctor Gadea i de Federico Soto, els projectes dels quals ja estan aprovats per quatre milions d'euros més, ia falta de l'últim dels quatre previstos corresponent al de la Creu dels Caiguts.

Les obris es faran en un dels eixos més importants d'Alacant en ple centre i la remodelació preveu ampliar les voreres de l'avinguda amb plataformes compartides, reduir els carrils circulació, així com crear un carril bici adjacent a banda i banda del bulevard central amb noves zones verdes, enllumenat i millorar l'accessibilitat a la zona.