Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Alacant obre a exposició pública la urbanització de 475 habitatges de la Platja de Sant Joan Nord

Este programa suposa una edificabilitat residencial de 66.220 metres quadrats, dels quals es dedicaran 16 a zones verdes i 807 a infraestructures esportives, recreatives i administratives públiques

La regidoria d'Urbanisme ha aconseguit tramitar, després de dos dècades de bloqueig, la urbanització de l'última borsa de sòl lliure a la primera línia a la platja a San Juan que inclourà un percentatge d'habitatges protegits.

- Publicitat -

Les gestions dutes a terme, des del àrea d'Adrián Santos Pérez, Al costat dels quatre propietaris, que disposen de projectes, permetrà la reparcel·lació i execució d'una zona de 114.096 metres quadrats que confronta amb el terme municipal del Campello i el primer sector del PAU 5 que ja està urbanitzat.

El pressupost base de licitació és de 5.380.393, 84 euros i un termini dexecució de les obres dun any. L'àrea d'Urbanisme ha resolt sotmetre a informació pública el projecte d'urbanització del Sector 2 del PP Platja de Sant Joan Nord (PAU 5) presentat per la mercantil PAU5 S2, SL

- Publicitat -

Este pla parcial limita al nord amb el terme municipal del Campello, al sud amb el final de l'av. Costa Blanca, a l'est amb la platja de Sant Joan ia l'oest amb el sector 1 d'este pla. En este àmbit, es dedicaran 16. 807 metres quadrats a zones verdes que s'han localitzat al llarg del traçat del ferrocarril dins de la línia d'afecció de la Zona Marítima Terrestre (ZMT) perquè no es pot situar sobre este cap tipus d'edificació privada.

Adrián Santos Pérez ha incidit que “hem posat èmfasi en la necessitat de augmentar la qualitat del disseny a les dotacions“. "Una de les premisses era mantenir algunes de les vivendes d'abans dins de les noves zones verdes i així s'ha fet" ha assenyalat Santos Pérez. 

L'execució d'este sector queda a càrrec de la societat urbanitzadora PAU5 S2, després de l'acord de cessió de drets aconseguit fa any i mig amb Litoral Mediterrani 2 (l'empresa que assumia la condició d'agent urbanitzador després de l'adjudicació, l'any 2000) .

Segons este acord, la nova urbanitzadora, conformada per Alexandria Promocions, Padelsa Infraestructures (CHM), Alibuilding, de la promotora filial d'Aligrupo i Urbanitzadora Platja, pertanyent al Grup Rocamora portaran a terme el pla que passarà a exposició pública i, de forma paral·lela juntament amb la recepció dels informes sectorials, es procedirà a la reparcel·lació.

També, es contemplen 12.135 metres quadrats que aniran destinats a equipaments públics Pel que fa a dotacions, cal destacar els 8.074 metres quadrats que es destinen a infraestructures esportives i recreatius a una zona, mentre que es reserva 890 metres per a equipament administratiu. 

A més, al lloc que ocupa el pas de vianants que uneix el PAU 5 amb el passeig de la platja, que fins ara té caràcter provisional, es convertirà en una altra zona recreativa amb una superfície de 3.171 metres quadrats.

Els projectes donen cabuda a un total de 475 residències noves, cosa que, sumades a les 234 existents, arribaran als 709 habitatges. D'estes cases noves, un 30% seran de protecció oficial segons ha confirmat el responsable de l'àrea, Adrián Santos Pérez. Això suposa una edificabilitat residencial de 66.220 metres quadrats.

A això, cal sumar-hi espai destinat al sector terciari que arriba als 7.600 metres sumat el terreny ocupat actualment per l'Hotel Almirante, per la qual cosa la nova edificabilitat serà com a màxim de 3.500 metres quadrats. Com a conseqüència de la construcció de nous viaris es preveu ampliar més de 400 places daparcament.

Característiques del Sector 2 del PAU5

Este sector està afectat per les àrees de servitud i influència del ferrocarril (FGV) així com la línia d'afecció de la ZMT (Zona Marítim Terrestre) de 100 ml a partir de la delimitació, la qual cosa, unit a l'elevat nombre de superfície de sòl consolidat fa que la superfície per ubicar-hi l'edificació residencial de nova construcció siga molt reduïda.

D‟altra banda, l‟ordenació d‟este tram ha de ser una continuïtat de la del Sector 1, aprovat definitivament i executat. En este sentit, els fins i els objectius adoptats en l'ordenació passen pel respecte del traçat i característiques de la xarxa primària (Av. de Niça, FGV -Tramvia- i bulevard) i la continuïtat del model territorial de la Platja de Sant Joan i en especial del Sector 1 del Pla Parcial Platja de Sant Joan Nord.

També contempla la integració amb les infraestructures existents o projectades de les ordenacions confrontants, així com mantenir, en la mesura del possible, les edificacions destinades a albergar edificis en règim de comunitat (estudis i apartaments), procurant-ne la integració a l'entorn.
 

Característiques de la Xarxa Viària

La falta de connexió amb l'Av. de Niça com a element fonamental de la xarxa primària que travessa el Sector, a causa de l'existència del tramvia, fa que la totalitat de la xarxa viària tingui un caràcter secundari.

Això no obstant, s'ha estructurat esta xarxa pensant en una futura desaparició del ferrocarril que permetés la connexió amb l'avinguda esmentada, la qual cosa afavoriria notablement l'accessibilitat del Sector i la seua fluïdesa viària, millorant alhora la del Sector 1. És per això que la xarxa viària s'ha estructurat com una continuació de la del Sector 1 en sentit NO-ES travessant la prolongació de l'Av. de la Costa Blanca fins a la trobada amb el traçat del ferrocarril pensant en la futura conversió d'este en una via de circulació rodada.

Alhora, esta xarxa es troba creuada per una altra de caràcter terciari que discorre al llarg del camí (camí real de Campello) que creua el Sector sent el seu objecte accedir a les edificacions existents.

Finalment i amb este mateix caràcter terciari es crea un ramal que, al llarg de la tanca de l'edifici Tobago situat al terme del Campello, connecta l'av. de la Costa Blanca (prolongació) amb l'av. de Niça, ferrocarril pel mig. El fet que el Sector afronti amb l'Av. de la Costa Blanca i la seua prolongació, així com amb l'Av. de Niça fa que la xarxa secundària adquireixi un caràcter menys rellevant i la seua funció, actualment, es limiti a façalitar l'accés a les diferents zones, així com a afavorir l'evacuació d'aigües pluvials per superfície, tant del territori com de les provinents del sector 1.