Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Orihuela obri el termini de les sol·licituds per participar al Mercat de Sant Antoni

S'estableix com a termini per a la presentació de les sol·licituds de participació al Mercat de Sant Antoni des del passat dia 4 de desembre al 5 de gener de 2024

La Regidoria de Mercats, que dirigeix ​​la regidora Noelia Grao, ha iniciat l'expedient per a la tramitació de les sol·licituds del Mercat de Sant Antoni que tindrà lloc del 12 al 14 de gener del 2024.

S'estableix com a termini per a la presentació de les sol·licituds de participació al Mercat de Sant Antoni des del passat dia 4 de desembre al 5 de gener de 2024 i es faran el model normalitzat dautorització municipal per a lactivitat de venda no sedentària, havent despecificar que la sol· licitud és per participar en el mercat de Sant Antoni.

-Nom i cognoms de la persona que sol·licita el lloc.

-Dies per als quals sol·licita autorització, especificant si se sol·licita per al divendres 12 de gener, dissabte 13 de gener, diumenge 14 de gener o per a tots els dies.

-Mercaderia o producte al qual es dedicaria la venda.

-Dimensions del lloc.

A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació acreditativa dels extrems següents:

-Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant.

-Alta al cens d'obligats tributaris mitjançant la declaració censal corresponent i, en cas que no estiguen exempts de l'impost d'activitats econòmiques, estar al corrent en el pagament de la tarifa.

-Últim rebut d'autònom pagat.

-Certificat d'estar al corrent amb Hisenda i Seguretat Social.

-Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, vigent a la data de presentació de la sol·licitud, referida a la instal·lació i activitat, així com rebut de pagament corresponent a l'anualitat en curs.

-Els qui obtinguen autorització per a la venda d'aliments hauran d'acreditar formació en matèria de manipulació de productes alimentaris, de conformitat amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004 , relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

-S'estableix com a requisit trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals i de no mantindre cap deute amb la Hisenda Municipal a 31 de desembre de 2023.

-Publiqui's la present resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament de Orihuela (https: //Orihuela.sedelectronica.és) per un termini de 20 dies hàbils.