Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Orihuela convoca una borsa de treball de Tècnic d'Administració General

S'obri el termini de presentació d'instàncies des d'este dimecres 29 de novembre fins al 29 de desembre per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic d'administració general

La Regidoria de Recursos Humans, que dirigeix ​​Agustina Rodríguez, ha donat a conèixer l'obertura del termini de presentació d'instàncies des de dimecres 29 de novembre fins al 29 de desembre per a la constitució d'una borsa d'ocupació de tècnic d'administració general amb caràcter interí pel sistema d'oposició lliure.

Amb data 28 de novembre de 2023 es publica anunci al BOP Nº 228 en què havent estat estimat per la Junta de Govern Local recurs de reposició interposat a les bases, estes han estat modificades (“Base segona: requisits dels aspirants”) assenyalant que per participar en el procés selectiu els aspirants hauran de reunir els següents requisits :

Estar en possessió del Títol universitari oficial de Grau, sense que hi haja cap limitació quant a titulació o disciplina, o equivalent, o estar en condició d'obtindre-ho abans de la data en què acabi el termini de presentació d'instàncies”.

Per això s'obri nou termini de presentació d'instàncies. Lloc de presentació: https://sedeelectronica.Orihuela.es, Registre General o en algun dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Taxa: 67,40 euros

Taxes: es faran efectives directament o mitjançant transferència al compte CAIXABANK ES97 2100 3790 2413 0067 1760

Publicació permanent: Portal de Transparència https://Orihuela.sedelectronica.es

“1. INSTITUCIONAL/1.7. RECURSOS HUMANS/1.7.2. PROCESSOS SELECTIUS/BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL AMB CARÀCTER INTERÍ”

Contacte: [protegit per correu electrònic] o Telèfon: 966076123 Extensió 3100

Annex II -SOL·LICITUD ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL AMB CARÀCTER INTERÍ