Notícies d'Alacant i província

dijous, 18 abril 2024

Arrenca la renovació de 521 contenidors a Sant Vicent per millorar la recollida de residus

La Mesa de Contractació recull les propostes tècniques de tres empreses per al subministrament de contenidors.

La Taula de Contractació de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig recepciona les ofertes tècniques de les mercantils CONTENUR, SL, Formato Verde SL i SULO, Ibérica, SA, per al subministrament de 521 nous contenidors de residus per un import de 899.997,88 euros.

estes seran valorades pels tècnics d'Infraestructures i Manteniment, amb l'objectiu que en el primer trimestre del 2023 es renovi el parc de contenidors de recollida lateral en aquelles ubicacions que presenten unitats de més antiguitat i amb més intensitat del servei.

En total la proposta inclou el canvi de les 521 unitats que es trobin en un pitjor estat de conservació, de les quals 340 pertanyen a la fracció de residus orgànics i la resta; 151 a la d'envasos lleugers i 30 per al paper i cartó. L'empresa adjudicatària del servei tindrà un termini de 6 mesos des de la formalització del contracte per proporcionar els contenidors en remeses successives. La primera es realitzarà en un període no superior als 45 dies des de ladjudicació.

El regidor de Contractació, Guillermo García, reitera la importància d‟este subministrament per a la localitat i afirma que des de l‟Ajuntament es pretén actuar amb tots els mitjans de què disposem per millorar els serveis públics de la nostra ciutat”. Assegura que amb esta renovació, "dotarem el municipi d'uns contenidors acords amb una major eficiència i sostenibilitat".

Quatre empreses per dissenyar el plec de neteja viària i recollida de residus

La mesa de contractació, també ha recollit les propostes tècniques de les consultores AYMED PROJECTES, OBRES I SERVEIS SL, SHEUT CONSULTORIA SL, PW Advisory & Capital Services i Ona Enviromental Solutions SL, per redactar els plecs de condicions administratives i tècniques, necessaris per iniciar els tràmits de licitació del contracte de Neteja Viària i Recollida de Residus Urbans, encara que esta última haurà d'esmenar deficiències en la documentació presentada.

Així, a pesar de que els sobri han estat presentats, es mantindran tancats fins a una pròxima mesa de contractació, en espera que Ona Enviromental Solutions SL, realitzi l'esmena sol·licitada. El pressupost d'eixida de la licitació és de 49.999,09€.

El consultor adjudicatari haurà de fer una proposta inicial tècnica, definint les característiques de la maquinària i l'estimació dels recursos per a la prestació correcta del servei, i un estudi econòmic en què es valore detalladament el cost de la mà d'obra i de l'activitat , d'acord amb els convenis laborals vigents, antiguitat mitjana, etc., i considerant una reserva per cobrir absentismes o situacions excepcionals.

Flexibilitat del plec

Les condicions del plec han de tindre en compte els objectius a curt, mitjà i llarg termini, així com incorporar la naturalesa flexible del plec, de manera que es puguen incloure modificacions en funció de les circumstàncies al llarg de la vigència del contracte.

D'esta manera, el plec ha de recollir la previsió d'escenaris futurs, tant de tipus operatiu derivats del possible creixement urbanístic, amb la renovació corresponent de la maquinària o l'ampliació de mitjans, com aquells que pertanyen a possibles canvis en la normativa actual. De la mateixa manera, el nou plec actualitzarà tots aquells requeriments europeus, estatals, autonòmics i municipals en matèria de sostenibilitat ambiental.

Este haurà dincloure els serveis especials en festes i esdeveniments de pública concurrència a la via pública, ja siga en dies laborables o festius i haurà de tindre-se en compte les característiques particulars o urbanes de Sant Vicent, com el servei a la Universitat d'Alacant o als nuclis de població de les urbanitzacions.

També s'haurà d'harmonitzar amb altres contractes municipals com ara el de manteniment de parcs i jardins definint amb claredat les fronteres competencials i l'abast del Servei, així com les competències i les obligacions del Consorci de residus a què pertany l'Ajuntament.